Komendant Miejski PSP przy pomocy Komendy Miejskiej PSP wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze miasta Płocka i powiatu płockiego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 96 poz. 667 z 2006r. ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 ze zm.) a w szczególności:

·        jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

·        w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do: nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
wstrzymania robót (prac), zakazania użytkowania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,

·        przynajmniej raz w roku lub na każde polecenie starosty, składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu,

·        wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej,

·        informuje niezwłocznie Komendanta Wojewódzkiego PSP, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu,

·        współpracuje z radą powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu,

·        współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu, przedkłada staroście do zatwierdzenia programy działania komendy powiatowej,

·        przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego, zajmuje stanowisko w sprawie przekazania do użytku obiektów budowlanych,

·        uzgadnia plany operacyjno - ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska, przeprowadza kontrole na zlecenie starosty,

·        uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy,

·        opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

·        kierowanie Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,

·        organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,

·        organizowanie na obszarze powiatów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

·        dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatów poprzez swoje stanowisko kierowania,

·        organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

·        współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki jest zatrudniony w gminie,

·        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

·        opracowanie planów ratowniczych na obszarze powiatów,

·        nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

·        wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,

·        wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

·        organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,

·        szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych,

·        współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

·        statutów Urzędu Miasta Płocka i starostwa powiatowego,

·        innych ustaw i przepisów szczegółowych,

·        wykonywanie zadań członka Zespołu Reagowania Kryzysowego,

·        współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

·        przedkładanie projektu budżetu komendy miejskiej do projektu planu budżetu miasta Płocka.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-13 15:06:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-13 15:06:12
  • Liczba odsłon: 4265
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610413]

przewiń do góry