Podstawowe przepisy o ochronie przeciwpożarowej


1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( J.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 191, z późniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 603),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo o ochronie środowiska ( J.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późniejszymi zmianami),
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami),

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81),

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1853).

12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późniejszymi zmianami) ,

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku – w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836) ,

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934),

15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 896,z późniejszymi zmianami)

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113)

 

Wykaz Polskich Norm związanych z bezpieczeństwem pożarowym

 

1. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

2. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

3. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

4. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

5. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe (Zmiana Az1)

6. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

7. PN-85/E-08112 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłona gazowa z nadciśnieniem. Wymagania i badania

8. PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. Wymagania i badania

9. PN-EN 50014:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania ogólne i metody badań

10. PN-EN 50015:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Osłona olejowa „o”

11. PN-EN 50016:2003 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Osłona gazowa z nadciśnieniem „p”

12. PN-EN 50017:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Osłona piaskowa „q”

13. PN-EN 50018:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Osłony ognioszczelne „d”

14. PN-EN 50018:2002/A1:2003 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Osłony ognioszczelne „d” (Zmiana A1)

15. PN-EN 50019:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Budowa wzmocniona „e”

16. PN-EN 50020:2003 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne „i”

17. PN-EN 50021:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zabezpieczenia typu „n”

18. PN-EN 50028:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obudowy hermetyzowane masą „m”

19. PN-EN 50033:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Lampy nahełmne stosowane w kopalniach metanowych

20. PN-EN 50039:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Systemy iskrobezpieczne „i”

21. PN-EN 50050:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania

22. PN-EN 50057:1997 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. Wymagania dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent dolnej granicy wybuchowości

23. PN-EN 50244:2002 (U) Elektryczne urządzenia do wykrywania gazów wybuchowych w pomieszczeniach domowych. Przewodnik doboru, instalacji, użytkowania i konserwacji

24. PN-EN 60079-10:2002 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem

25. PN-EN 60079-10:2003 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych

26. PN-EN 60079-14:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 14: Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach)

27. PN-EN 60079-17:2001 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach)

28. PN-EN 60079-17:2003 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 17: Kontrola i obsługa instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niż kopalnie)

29. PN-EN 50281-3:2003 (U) Wyposażenie do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 3: Klasyfikacja obszarów w których występują lub mogą być obecne pyły palne

30. PN-EN 61241-2-2:2002 (U) Elektryczne urządzenia do stosowania w obecności pyłu wybuchowego. Część 2-2: Metody wyznaczania rezystywności pyłu w warstwach

31. PN-EN 61779-4:2002 (U) Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. Część 4: Wymagania ogólne dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent dolnej granicy wybuchowości

32. PN-EN 62013-1:2003 (U) Lampy nahełmne stosowane w kopalniach narażonych na wybuch metanu. Część 1: Wymagania ogólne. Budowa i badanie dotyczące ryzyka wybuchu

33. PN-EN 62013-2:2002 (U) Lampy nahełmne stosowane w kopalniach narażonych na wybuch metanu. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

34. PN-EN ISO 10807:2001 Przewody rurowe. Faliście giętkie przewody metalowe do ochrony przewodów elektrycznych w atmosferach zagrożonych wybuchem

35. PN-IEC 61892-7:2000 Ruchome i stałe platformy morskie. Instalacje elektryczne. Przestrzenie zagrożone wybuchem

36. PN-84/C-01200.00 Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Postanowienia ogólne i zakres normy

37. PN-84/C-01200.08 Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości pyłów

38. PN-84/C-01200.10 Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych

39. PN-84/E-08119 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Mieszaniny wybuchowe. Klasyfikacja i metody badań

40. PN-92/E-05201 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych. Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego

41. PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Wymagania ogólne

42. PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu

43. PN-93/C-01200.11 Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie zawartości nadtlenków w cieczach organicznych

44. PN-C-01200-12:1994 Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie temperatury tlenia pyłów w warstwie

45. PN-C-01200-13:1998 Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie zapalności i szybkości palenia substancji w postaci proszków, granulatów lub past metodą ścieżki

46. PN-C-01200-14:2000 Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie zdolności substancji stałych, w postaci sproszkowanej lub granulowanej, do samonagrzewania aż do samozapalenia

47. PN-C-01200-15:2000 Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Oznaczanie zdolności substancji ciekłych do podtrzymywania palenia

48. PN-E-05205:1997 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona przed elektrycznością statyczną w produkcji i stosowaniu materiałów wybuchowych. Wymagania

49. PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia

50. PN-EN 1127-2:2002 (U) Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

51. PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Część 1: Rura uderzeniowa

52. PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 1: Rura uderzeniowa

53. PN-EN 13237:2003 (U) Przestrzenie zagrożone wybuchem. Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów zabezpieczających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

54. PN-EN 13463-1:2003 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania

55. PN-EN 13463-8:2004 (U) Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 8: Ochrona przez cieczową immersję „k”

56. PN-EN 13821:2004 Przestrzenie zagrożone wybuchem. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

57. PN-EN 13980:2004 Przestrzenie zagrożone wybuchem. Zastosowanie systemów jakości

58. PN-EN 1755:2002 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo. Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

59. PN-EN 1839:2004 (U) Wyznaczanie granicznych wartości wybuchu gazów i par

60. PN-EN 26184-1:2000 Systemy ochrony przeciwwybuchowej. Wyznaczanie wskaźników wybuchowości pyłów palnych w powietrzu

61. PN-EN 26184-2:2000 Systemy ochrony przeciwwybuchowej. Wyznaczanie wskaźników wybuchowości gazów palnych w powietrzu

62. PN-EN 26184-3:2000 Systemy ochrony przeciwwybuchowej. Wyznaczanie wskaźników wybuchowości mieszanin paliwowo-powietrznych innych niż mieszaniny pyłowo-powietrzne i gazowo-powietrzne

63. PN-EN 26184-4:2000 Systemy ochrony przeciwwybuchowej. Wyznaczanie skuteczności systemów tłumienia wybuchów

64. PN-EN 50073:2002 (U) Przewodnik do wyboru, instalacji, używania i konserwacji aparatury i pomiaru gazów wybuchowych lub tlenu

65. PN-EN 50303:2002 (U) Grupa I, kategoria M1 wyposażenia przeznaczonego do działania w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

66. PN-G-05100:1998 Górnictwo. Podziemne stałe składy materiałów wybuchowych. Wytyczne projektowania i wykonania

67. PN-ISO 8421-7:2000 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Środki wykrywania i tłumienia wybuchu

68. PN-M-43026:1998 Wentylatory. Wytyczne do konstrukcji wentylatorów przetłaczających wybuchowe mieszaniny gazów palnych i par z powietrzem

69. PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

70. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

71. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji

72. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie

73. PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Wykrywacze płomieni. Czujki punktowe

74. PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe

75. PN-EN 54-12:2004 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki liniowe

76. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej

77. PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

78. PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze

79. PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze (Zmiana A1)

80. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe

81. PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

82. PN-EN 54-7:2002/A1:2003 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji (Zmiana A1)

83. PN-EN 50136-1-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu

84. PN-EN 50136-1-2:2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 1-2: Wymagania dla systemów wykorzystujących specjalizowane tory transmisji

85. PN-EN 50136-1-3:2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 1-3: Wymagania dla systemów łączności cyfrowej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną

86. PN-EN 50136-1-4:2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 1-4: Wymagania dla systemów łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną

87. PN-EN 50136-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 2-1: Wymagania ogólne dla urządzeń transmisji alarmu

88. PN-EN 50136-2-2:2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 2-2: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach wykorzystujących specjalizowane tory transmisji

89. PN-EN 50136-2-3:2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 2-3: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach wykorzystujących telefoniczną publiczną sieć komutowaną

90. PN-EN 50136-2-4:2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 2-4: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną

91. PN-EN 615:1999 Ochrona przeciwpożarowa. Środki gaśnicze. Wymagania techniczne dotyczące proszków (innych niż do gaszenia pożarów grupy D)

92. PN-G-50251:1998 Górnictwo odkrywkowe. Urządzenia sygnalizacji pożarowej na koparkach i zwałowarkach. Wymagania podstawowe

93. PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpożarowa. Wykrywanie pożaru i alarmowanie. Terminologia

94. PN-EN 12259-1:2003 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 1: Tryskacze

95. PN-EN 12259-2:2001 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

96. PN-EN 12259-2:2001/A1:2004 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne (Zmiana A1)

97. PN-EN 12259-3:2003 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

98. PN-EN 12259-4:2003 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe

99. PN-EN 12259-5:2003 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 5 : Czujniki przepływu wody

100. PN-EN 12845:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja

101. PN-ISO 6182-5:1998 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Wymagania i metody badań dla zaworów wzbudzających

102. PN-74/M-51530 Urządzenia gaśnicze. Urządzenia zraszaczowe. Określenia

103. PN-93/M-51250.01 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady projektowania i instalowania

104. PN-EN 12094-13:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Elementy składowe urządzeń gaśniczych gazowych. Część 13: Wymagania i metody badań dla zaworów zwrotnych

105. PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

106. PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

107. PN-EN 12094-7:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

108. PN-EN 12094-8:2000 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Wymagania i metody badań dla połączeń elastycznych urządzeń gaśniczych na CO2

109. PN-EN 12416-1:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia proszkowe. Część 1: Wymagania i metody badań dla części składowych

110. PN-EN 12416-2:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia proszkowe. Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

111. PN-EN 1568-1:2002 Środki gaśnicze. Pianotwórcze środki gaśnicze. Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

112. PN-EN 1568-2:2002 Środki gaśnicze. Pianotwórcze środki gaśnicze. Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

113. PN-EN 1568-3:2003 Środki gaśnicze. Pianotwórcze środki gaśnicze. Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

114. PN-EN 25923:1999 Ochrona przeciwpożarowa. Środki gaśnicze. Dwutlenek węgla

115. PN-EN 27201-1:1999 Ochrona przeciwpożarowa. Środki gaśnicze. Halony. Wymagania techniczne dotyczące halonu 1211 i halonu 1301

116. PN-EN 27201-2:1999 Ochrona przeciwpożarowa. Środki gaśnicze. Halony. Wymagania techniczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się i postępowania przy przetłaczaniu

117. PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

118. PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

119. PN-EN 671-3:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym

120. PN-76/M-51082 Sprzęt pożarniczy. Hydronetki wodne 15

121. PN-88/M-51072 Sprzęt pożarniczy. Agregaty śniegowe

122. PN-EN 1866:2001 Gaśnice przewoźne

123. PN-EN 1869:1999 Koce gaśnicze

124. PN-EN 2:1998 Podział pożarów

125. PN-EN 3-1:1998 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B

126. PN-EN 3-2:1999 Gaśnice przenośne. Szczelność, badanie przewodności elektrycznej, badanie zagęszczalności, wymagania szczególne

127. PN-EN 3-3:1998 Gaśnice przenośne. Konstrukcja, wytrzymałość na ciśnienie, badania mechaniczne

128. PN-EN 3-4:1999 Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej

129. PN-EN 3-5+AC:1999 Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe

130. PN-EN 3-6:1997 Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5

131. PN-EN 3-6:1997/A1:2001 Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5 (Zmiana A1)

132. PN-65/M-51201 Sprzęt pożarniczy. Tłumica

133. PN-65/M-51504 Sprzęt pożarniczy. Bosaki

134. PN-75/M-51000 Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy

135. PN-78/M-51005 Urządzenia gaśnicze i zabezpieczające. Podział i nazwy

136. PN-87/M-51151 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze węże tłoczne

137. PN-90/C-83604.04 Środki gaśnicze. Halony. Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań

138. PN-90/C-83604.05 Środki gaśnicze. Halony. Oznaczanie pozostałości po odparowaniu

139. PN-91/C-83604.06 Środki gaśnicze. Halony. Oznaczanie kwasowości metodą miareczkową

140. PN-91/M-51024 Sprzęt pożarniczy. Pokrywy nasad

141. PN-91/M-51031 Sprzęt pożarniczy. Łączniki

142. PN-91/M-51038 Sprzęt pożarniczy. Nasady

143. PN-91/M-51042 Sprzęt pożarniczy. Przełączniki

144. PN-91/M-51046 Sprzęt pożarniczy. Uszczelki do łączników, przełączników, nasad i pokryw nasad

145. PN-92/C-83605 Środki gaśnicze. Ładunek do wytwarzania piany chemicznej

146. PN-93/M-51068 Sprzęt pożarniczy. Prądownice pianowe

147. PN-EN 1568-4:2003 Środki gaśnicze. Pianotwórcze środki gaśnicze. Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą

148. PN-ISO 8421-4:1998 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Wyposażenie gaśnicze

149. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

150. PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne

151. PN-EN 60598-2-22:2002 (U) Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy do oświetlenia awaryjnego

152. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

153. PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny

154. PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

155. PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

156. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

157. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk

158. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

159. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

160. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

161. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

162. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

163. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

164. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia

165. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie

166. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

167. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

168. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

169. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

170. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

171. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

172. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

173. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

174. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

175. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

176. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych

177. PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

178. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

179. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

180. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

181. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

182. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne

183. PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne

184. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

185. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

186. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

187. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych

188. PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

189. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego

190. PN-IEC 60364-7-717:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoły ruchome lub przewoźne

191. PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne. Metody badań. Pomiary oporności izolacji

192. PN-90/E-04160.56 Przewody elektryczne. Metody badań. Badanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego

193. PN-EN 50265-1:2001 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie płomienia. Część 1: Aparatura

194. PN-EN 50265-2-1:2001 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie płomienia. Część 2-1: Sposoby badania. Płomień mieszankowy 1 kW

195. PN-EN 50265-2-2:2001 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie płomienia. Część 2-2: Sposoby badania. Płomień palnika dyfuzyjnego

196. PN-EN 50266-1:2003 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Część 1: Aparatura

197. PN-EN 50266-2-1:2003 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Część 2-1: Metody badania. Kategoria A F/R

198. PN-EN 50266-2-2:2003 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Część 2-2: Metody badania. Kategoria A

199. PN-EN 50266-2-3:2003 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Część 2-3: Metody badania. Kategoria B

200. PN-EN 50266-2-4:2003 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Część 2-4: Metody badania. Kategoria C

201. PN-EN 50266-2-5:2003 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Część 2-5: Metody badania przewodów i kabli o małych wymiarach. Kategoria D

202. PN-HD 604 S1:2002 (U) Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, nie przenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrowniach

203. PN-HD 604 S1:2002/A2:2003 (U) Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV i 1,9/3,3 kV, nie przenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrowniach (Zmiana A2)

204. PN-IEC 60331-23:2003 Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Ciągłość obwodu. Część 23: Metody badania i wymagania. Elektryczne kable i przewody teleinformatyczne

205. PN-EN 50341-1:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Wspólne specyfikacje

206. PN-EN 50341-2:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 2: Wykaz normatywnych warunków krajowych

207. PN-EN 50341-3:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych

208. PN-IEC 60050-466:2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466: Elektroenergetyczne linie napowietrzne

209. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

210. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

211. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna

212. PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym

213. PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

214. PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1: Instalacje światłowodowe

215. PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2: Linie wykonywane przewodami metalowymi

216. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

217. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

218. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

219. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

220. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych

221. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania

222. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania

223. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

224. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

225. PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

226. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

227. PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach

228. PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie

229. PN-EN 13384-1:2004 (U) Kominy. Obliczenia cieplne i przepływowe. Część 1: Kominy z podłączonym pojedynczym paleniskiemn

230. PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogólne

231. PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badań

232. PN-EN 1806:2002 Kominy. Kształtki ceramiczne do kominów jednopowłokowych. Wymagania i metody badań

233. PN-EN 1859:2002 Kominy. Kominy metalowe. Metody badań

234. PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

235. PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów

236. PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków

237. PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

238. PN-90/B-02867/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (Zmiana Az1)

239. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych

240. PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych (Zmiana Az1)

241. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja

242. PN-B-02854/A1:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych (Zmiana A1)

243. PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych

244. PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny

245. PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

246. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych

247. PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych (Zmiana Az1)

248. PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych

249. PN-B-02876:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych

250. PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne

251. PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe

252. PN-EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany

253. PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity

254. PN-EN 1365-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 1: Ściany

255. PN-EN 1365-2:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 2: Stropy i dachy

256. PN-EN 1365-3:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 3: Belki

257. PN-EN 1365-4:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 4: Słupy

258. PN-EN 1366-1:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1: Przewody wentylacyjne

259. PN-EN 1366-2:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające

260. PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe

261. PN-EN 1634-3:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji

262. PN-EN 357:2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności

263. PN-EN 1047-1:1999 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej. Urządzenia do przechowywania nośników informacji

264. PN-EN 1047-2:2002 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej. Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji

265. PN-EN 81-58:2004 (U) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Badania i próby. Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

266. PN-ISO 11925-3:2000 Reakcja na ogień. Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Działanie płomieni z wielu źródeł

267. PN-EN 13238:2002 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki

268. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

269. PN-EN 13823:2004 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu

270. PN-EN ISO 1182:2004 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Badania niepalności

271. PN-EN ISO 1716:2004 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Określanie ciepła spalania

272. PN-EN ISO 9239-1:2004 Badania reakcji na ogień posadzek. Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej

273. PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogień. Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia

274. PN-ISO 9705:1999 Ochrona przeciwpożarowa. Badania ogniowe. Badanie wyrobów powierzchniowych w pomieszczeniu pełnej skali

275. PN-EN 60695-1-1:2001 Badanie zagrożenia ogniowego. Wytyczne do oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych. Wytyczne ogólne

276. PN-EN 60695-1-30:2003 (U) Badanie zagrożenia ogniowego. Część 1-30: Wytyczne do oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych. Zastosowanie procedury doboru wstępnego jako metody badań

277. PN-EN 60695-2-4/0:1999 Badanie zagrożenia ogniowego. Metody badań. Metody badania płomieniem palnika dyfuzyjnego i palnika z komorą mieszankową

278. PN-EN 60695-2-4/1:1997 Badanie zagrożenia ogniowego. Metody badań. Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW i wytyczne

279. PN-EN 60695-2-4/1:1997/A1:2002 (U) Badanie zagrożenia ogniowego. Metody badań. Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW i wytyczne (Zmiana A1)

280. PN-EN 60695-2-10:2002 (U) Badanie zagrożenia ogniowego. Część 2-10: Metody badań oparte na żarzącym się/gorącym drucie. Aparatura stosowana do metody żarzącym się drutem i normalny sposób wykonywania prób

281. PN-EN 60695-2-11:2002 (U) Badanie zagrożenia ogniowego. Część 2-11: Metody badań oparte na żarzącym się/gorącym drucie. Metody badań palności żarzącym się drutem dla wyrobów gotowych

282. PN-EN 60695-2-12:2002 (U) Badanie zagrożenia ogniowego. Część 2-12: Metody badań oparte na żarzącym się/gorącym drucie. Metody badań palności żarzącym się drutem dla materiałów

283. PN-EN 60695-2-13:2002 (U) Badanie zagrożenia ogniowego. Część 2-13: Metody badań oparte na żarzącym się/gorącym drucie. Metoda badań zapalności żarzącym się drutem dla materiałów

284. PN-EN 60695-4:2001 Badanie zagrożenia ogniowego. Terminologia dotycząca prób ogniowych

285. PN-EN 60695-5-1:2003 (U) Badanie zagrożenia ogniowego. Część 5-1: Działania korozyjne wyziewów ogniowych. Wytyczne ogólne

286. PN-EN 60695-6-1:2003 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 6-1: Nieprzezroczystość dymu. Wytyczne ogólne

287. PN-EN 60695-7-1:2002 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 7-1: Wytyczne do zminimalizowania zagrożenia toksycznego przy paleniu się wyrobów elektrotechnicznych. Postanowienia ogólne

288. PN-EN 60695-8-1:2003 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 8-1: Wydzielanie ciepła. Wytyczne ogólne

289. PN-EN 60695-9-1:2003 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 9-1: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia. Wytyczne ogólne

290. PN-EN 60695-10-3:2003 (U) Badanie zagrożenia ogniowego. Część 10-3: Nadmierne ciepło. Próba odprężenia odkształceń powstałych przy formowaniu tworzyw

291. PN-EN 60695-11-10:2002 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 11-10: Płomienie probiercze. Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki

292. PN-EN 60695-11-20:2002 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 11-20: Płomienie probiercze. Metody badania płomieniem probierczym 500 W

293. PN-IEC 695-2-2+A1:1996 Badanie zagrożenia ogniowego. Metody badań. Próba płomieniem igłowym

294. PN-IEC 695-2-2+A1:1996/Ap1:1999 Badanie zagrożenia ogniowego. Metody badań. Próba płomieniem igłowym

295. PN-EN 60707:2002 Palność materiałów niemetalicznych stałych narażonych na działanie źródeł ognia. Wykaz metod badań

296. PN-EN ISO 10093:2001 Tworzywa sztuczne. Badania ogniowe. Znormalizowane źródła zapłonu

297. PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne

298. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

299. PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony

300. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

301. PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

302. PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań

303. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

304. PN-C-81100:1998 Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych

305. PN-EN ISO 13702:2002 Przemysł naftowy i gazowniczy. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa na platformach morskich. Wymagania i wytyczne

306. PN-ISO 8421-1/Ak:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Terminy ogólne i dotyczące zjawiska pożaru (dla potrzeb krajowych)

307. PN-ISO 8421-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Terminy ogólne i dotyczące zjawiska pożaru

308. PN-ISO 8421-2:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej

309. PN-ISO 8421-5:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ochrona przed zadymieniem

310. PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji

311. PN-ISO 8421-8:1998 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Zwalczanie pożaru, ratownictwo i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi

312. PN-92/M-34111 Silniki spalinowe tłokowe. Ochrona przeciwpożarowa

313. PN-EN 13478:2002 (U) Maszyny. Bezpieczeństwo. Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowa

314. PN-EN 1146:1999 Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego. Aparaty powietrzne butlowe z kapturem (ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe z kapturem). Wymagania, badanie, znakowanie

315. PN-EN 1146:1999/A3:2002 (U) Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego. Aparaty powietrzne butlowe z kapturem (ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe z kapturem). Wymagania, badanie, znakowanie (Zmiana A3)

316. PN-EN 1146:1999/A3:2003 Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego. Aparaty powietrzne butlowe z kapturem (ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe z kapturem). Wymagania, badanie, znakowanie (Zmiana A3)

317. PN-EN 403:1996 Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego. Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru. Wymagania, badanie, znakowanie

318. PN-EN 404:1999 Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego. Sprzęt oczyszczający ucieczkowy. Wymagania, badanie, znakowanie

319. PN-EN 405:2002 (U) Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski pochłaniające lub filtropochłaniające z zaworami. Wymagania, badanie, znakowanie

320. PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie (Arkusz krajowy)

321. PN-ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-13 15:32:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szrajber Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 07:54:28
  • Liczba odsłon: 1083
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610415]

przewiń do góry