Pytania do zestawów pisemnych na eliminacje gminne OTWP

 • 1. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi:

  1. 160 l

  2. 250 l

  3. 500 l

  2. Najwyższą władzą w OSP jest:

  1. prezes

  2. zarząd

  3. walne zebranie

  3. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?

  1. w Gnieźnie

  2. w Warszawie

  3. w Częstochowie

  4. J aki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

  1. metan

  2. etan

  3. wodór

  5. Oświetlenie awaryjne obejmuje:

  1. oświetlenie zapasowe i ewakuacyjne

  2. oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe

  3. taki termin nie istnieje

  6. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

  2. Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów

  3. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

  7. Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?

  1. na przegubie ręki

  2. na tętnicach szyjnych

  3. w pachwinach

  8. Projekt budowlany budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I wymaga uzgodnienia z:

  1. rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

  2. Komendą Miejską /Powiatową PSP

  3. Komendą Wojewódzką PSP

  9. Klasa odporności ogniowej dotyczy:

  1. elementów budynku

  2. budynku

  3. oddzieleń przeciwpożarowych budynku

  10. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:

  1. Komendant Miejski/Powiatowy PSP

  2. oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP

  3. Komendant Wojewódzki PSP

  11. Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

  1. 2-10 m

  2. co najmniej 5 m

  3. do 5 m

  12. Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:

  1. zbijakowy

  2. pokrętny

  3. szybkootwieralny

  13. W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?

  1. 99 m

  2. 100 m

  3. 101 m

  14. Czy samochód GBAM - 2/8 + 8 posiada motopompę?

  1. może posiadać

  2. nie

  3. tak

  15. Wstrząs jest to:

  1. stan niedotlenienia mózgu

  2. zespół drgawek

  3. odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

  16. Gaz propan-butan jest:

  1. cięższy od powietrza

  2. lżejszy od powietrza

  3. ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza

  17. Co oznacza skrót KCKR?

  1. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa

  2. Krajowe Centrum Komend Ratowniczych

  3. Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa

  18. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

  1. urządzenie szybkiego natarcia W - 52

  2. urządzenie szybkiego natarcia W - 25

  3. nie posiada urządzenia szybkiego natarcia

  19. U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:

  1. do chwili przybycia karetki pogotowia,

  2. przez co najmniej 30min,

  3. według uznania ratownika

  20. Państwowa Straż Pożarna została utworzona w :

  1. 1975r,

  2. 1992r,

  3. 1921r.

  21. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?

  1. 7,5 m

  2. 7 m

  3. 6,5 m

  22. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:

  1. przyparta

  2. odchylona

  3. wolnostojąca

  23. Jaka jest minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?

  1. 1,5 m

  2. 1,2 m

  3. 1,8 m

  24. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:

  1. w 1948

  2. w 1958

  3. w 1956

  25. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?

  1. płomień wydłuży się

  2. płomień skróci się i rozszerzy

  3. płomień zgaśnie

  26. Przedszkola, jako budynki należy zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi:

  1. ZL I

  2. ZL II

  3. ZL III

  27. Co oznacza symbol GBAM?

  1. samochód specjalny gaśniczy z autopompą

  2. samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

  3. samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

  28. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?

  1. w 1933

  2. w 1995

  3. w 1992

  29. Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:

  1. 1m

  2. 2m

  3. 4m

  30. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:

  1. co najmniej 2 razy w roku

  2. co najmniej raz na 3 miesiące

  3. co najmniej raz do roku

  31. Budynki niskie mieszkalne to:

  1. budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie

  2. budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie

  3. budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych włącznie

  32. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

  1. I

  2. III

  3. II

  33. Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu:

  1. nadbrygadiera

  2. generała brygadiera

  3. starszego brygadiera

  34. Co to jest wstrząs pourazowy?

  1. reakcja organizmu na uraz

  2. uderzenie po upadku

  3. utrata przytomności

  35. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:

  1. oddział ratowniczy

  2. zawodowa straż pożarna

  3. jednostka ratowniczo-gaśnicza

  36. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?

  1. 10

  2. 15

  3. 20

  37. Kadet to słuchacz szkoły:

  1. podoficerskiej

  2. aspirantów

  3. oficerskiej

  38. Ile stopni liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?

  1. 8

  2. 5

  3. 6

  39. Patron strażaków trzyma w ręku:

  1. wiadro

  2. toporek

  3. bosak

  40. Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej:

  1. 1 m

  2. 1,5 m

  3. 1,6 m

  41. Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Warszawie i nosi nazwę:

  1. Centralna Szkoła Pożarnicza

  2. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza

  3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej

  42. J aka jest minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla  więcej niż 20 osób?

  1. 1,2 m

  2. 1,4 m

  3. 0,9 m

  43. W Warszawie w ,,Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:

  1. Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa

  2. Zarząd Główny ZOSP RP

  3. Komenda Główna PSP

  44. Jaka jest liczba kategorii zagrożenia pożarowego lasów?

  1. 2

  45. Środki zwilżające są to środki, które:

  1. zmniejszają opory tłoczenia wody

  2. zwiększają napięcie powierzchniowe wody

  3. obniżają napięcie powierzchniowe wody

  46. Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:

  1. C

  2. D

  3. B

  47. Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:

  1. farba olejna

  2. Pyran

  3. Fobos

  48. Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:

  1. 20 m

  2. 30 m

  3. 50 m

  49. Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:

  1. kg/m2

  2. MJ/m2

  3. kcal/kg

  50. Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony:

  1. 15-20 cm od dna zbiornika

  2. 20-40 cm poniżej lustra wody

  3. 15-20 cm poniżej lustra wody

  51. Jaka jest w ymagana ilość wody do celow przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stacji paliw i stacji gazu płynnego oraz stacji gazu ziemnego ?

  1. 10 dm3/s

  2. 20 dm3/s

  3. 25 dm3/s

  52. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?

  1. sód

  2. magnez

  3. słoma

  53. Co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne trzeba projektować dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem o powierzchnia przekraczającej: 

  1. 30 m 2

  2. 70 m 2

  3. 100 m 2  

  54. Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP powołuje i odwołuje:

  1. Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów

  2. Komendant Wojewódzki PSP

  3. Minister Spraw Wewnętrznych

  55. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  56. Gaz ziemny jest:

  1. lżejszy od powietrza

  2. rozchodzi się we wszystkich kierunkach

  3. cięższy od powietrza

  57. Prądownica pianowa PP 2/12 oznacza:

  1. ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min

  2. liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s

  3. nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

  58. Klapa dymowa zapewnia:

  1. nawiew świeżego powietrza do pomieszczeia

  2. wydzielenie strefy pożarowej

  3. usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

  59. Linia zasilająca to:

  1. linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza

  2. linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej

  3. linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego

  60. Nomex to:

  1. środek gaśniczy

  2. ubranie strażackie

  3. środek ogniochronny

  61. Środki zwilżające są to środki, które:

  1. zwiększają napięcie powierzchniowe wody

  2. zmniejszają napięcie powierzchniowe wody

  3. obniżają temperaturę wody w celu zwiększenia jej właściwości gaśniczych

  62. Lekka woda to:

  1. środek niezbędny do wytwarzania piany lekkiej

  2. nowoczesny wypełniacz poduszek amortyzujący upadek ludzi podczas ich ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku

  3. środek gaśniczy skuteczny przy gaszeniu pożarów z grupy B

  63. Co oznacza symbol GBA:

  1. samochód gaśniczy ze zbiornikiem i autopompą

  2. samochód specjalny gaśniczy z autopompą

  3. samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

  64. Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:

  1. 1,0 dm3/s

  2. 2,5 dm3/s

  3. 3,0 dm3/s

  65. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:

  1. raz na 6 miesięcy

  2. raz na 3 miesiące

  3. co najmniej raz do roku

  66. Sito kominowe służy do gaszenia pożarów:

  1. w zarodku

  2. trocin,

  3. sadzy

  67. Resuscytacja:

  1. śmierć kliniczna

  2. zespół czynności ratunkowych

  3. wstrząs powypadkowy

  68. Minimalna odległość odmierzacza paliw płynnych zlokalizowanego na terenie s tacja paliw od granicy lasu powinna wynosić:

  1. 50 m

  2. 20 m

  3. 30 m

  69. Na czele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej stoi:

  1. Naczelnik,

  2. Prezes,

  3. Przewodniczący

  70. Fobos to:

  1. środek gaśniczy

  2. środek ognioochronny

  3. środek zwilżający

  71. Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  72. Do gazów gaśniczych zalicza się:

  1. etan

  2. propan - butan

  3. azot

  73. Co to jest strefa pożarowa?

  1. strefa objęta pożarem

  2. pomieszczenie zamykane drzwiami

  3. wydzielona pożarowo przestrzeń

  74. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:

  1. których powierzchnia użytkowa przekracza 1000 m 2

  2. których kubatura przekracza 1000 m 3

  3. produkcyjno - magazynowe

  75. Eksplozymetr służy do:

  1. pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu

  2. tłumienia fali detonacyjnej

  3. pomiaru temperatury zapłonu

  76. Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscu czerpania powinna wynosić:

  1. 0,5 m

  2. 1 m

  3. 1,5 m

  77. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:

  1. godziny

  2. minuty

  3. nie stosuje się

  78. Drzwi do pomieszczenia w którym może przebywać ponad 50 osób powinny otwierać się:

  1. do wewnątrz

  2. na zewnątrz

  3. nie stawia się wymagań

  79. Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?

  1. ochotniczki

  2. druhny

  3. samarytanki

  80. Co oznacza skrót NRO?

  1. element budynku najlepiej rozprzestrzeniający ogień

  2. element budynku nie rozprzestrzeniający ognia

  3. nie stosuje się takiego skrótu

  81. Ochotnicze Straże Pożarne są:

  1. stowarzyszeniami

  2. jednostkami organizacyjnymi PSP

  3. organami administracji rządowej

  82. Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?

  1. 2 lata

  2. 4 lata

  3. 5 lat

  83. Najwyższą władzą w OSP jest:

  1. prezes

  2. zarząd

  3. walne zebranie

  84. Liczba 33 znajdująca się w górnej części (liczniku) tablicy ostrzegawczej umieszczonej na środkach transportu przeworzących materiały niebezpieczne oznacza:

  1. gaz łatwo zapalny

  2. materiały wybuchowe

  3. ciecz łatwo zapalną

  85. Zbiorowisko leśne, w którym dominują drzewa iglaste to:

  1. ols,

  2. grąd,

  3. bór.

  86. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego w nowo budowanych obiektach nie może być mniejsza niż:

  1. 0,8m

  2. 0,9m

  3. 0,6

  87. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?

  1. aspirant sztabowy

  2. starszy aspirant sztabowy

  3. starszy aspirant

  88. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

  1. iglasty

  2. liściasty

  3. mieszany

  89. Ile stopni wyróżniamy w korpusie podoficerskim.

  1. 5

  2. 4

  3. 6

  90. Środkiem uodporniającym drewno na działanie ognia jest:

  1. pyran

  2. środek zwilżający

  3. fobos

  91. Symbol SH-10 oznacza:

  1. samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM

  2. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.

  3. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton

  92. Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:

  1. azot

  2. CO 2

  3. halon

  93. Eksplozymetr to:

  1. urządzenie pomiaru siły eksplozji

  2. urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu

  3. urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych

  94. Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?

  1. nie

  2. tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów

  3. tak

  95. Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:

  1. 2400 l

  2. 5000 l

  3. 500 l

  96. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

  1. wytwornica pianowa

  2. prądownica pianowa

  3. agregat pianowy

  97. Tryskacze służą do:

  1. szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego

  2. gaszenia pożaru

  3. wykrywania pożaru

  98. Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?

  1. 80, 100

  2. 100, 125

  3. 80

  99. Udar słoneczny to:

  1. przegrzanie organizmu pod wpływem promieni słonecznych

  2. podrażnienie tkanki mózgowej przez promienie ultrafioletowe słońca

  3. jedna z faz narastającego przegrzania organizmu przez słońce

  100. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:

  1. w pozycji tzw. bezpiecznej

  2. leżącej na wznak

  3. półsiedzącej

  101. W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:

  1. aparaty tlenowe

  2. aparaty powietrzne nadciśnieniowe

  3. aparaty powietrzne podciśnieniowe

  102. W jakim stopniu jest obecny Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie?

  1. starszy brygadier

  2. nadbrygadier generał

  3. nadbrygadier

  103.  Deteor to  środek:

  1. gaśniczy

  2. ogniochronny

  3. absorbent

  104. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

  1. właściciel lub zarządca lasu

  2. Komendant Powiatowy lub Miejski PSP

  3. osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

  105. Zatrzaśnik służy do:

  1. szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,

  2. łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,

  3. zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości

  106. Pianą można gasić pożary klasy:

  1. klasy A i B

  2. klasy C i D

  3. tylko klasy C

  107. Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:

  1. A

  2. B

  3. D

  108. Po haśle "Do akcji gotuj" przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:

  1. pomaga w budowie linii głównej

  2. przeprowadza rozpoznanie wodne

  3. ustawia samochód w miejscu wskazanym przez dowódcę, a następnie uruchamia autopompę

  109. Czego nie wolno gasić wodą?

  1. drewna

  2. węgla

  3. sodu

  110. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

  1. serce

  2. mózg

  3. nerki

  111. W mięśniu czwórgłowym uda znajduje się wbity pręt metalowy pierwsza pomoc polega na:

  1. szybkim usunięciu przedmiotu

  2. zabezpieczenie przedmiotu przed przemieszczeniem i opatrzenie rany

  3. zebraniu danych osobowych póki pacjent jest przytomny

  112. Wstrząs jest to:

  1. stan niedotlenienia mózgu

  2. zespół drgawek

  3. odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

  113. Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:

  1. ciemnobrunatnej barwie

  2. spokojnym wypływie

  3. jasnoczerwonej barwie

  114. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":

  1. woda stój

  2. woda naprzód

  3. uwaga

  115. Mostek przejazdowy służy do:

  1. umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

  2. zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach

  3. sprawiania drabiny pożarniczej

  116. Dym biało-żółty wydziela się podczas palenia:

  1. siana

  2. celuloidu

  3. gumy

  117. Stosunek służbowy strażaka powstaje z dniem:

  1. powołania

  2. mianowania

  3. ślubowania

  118. Podoficerom pełniącym służbę w jednostkach ratowniczo - gaśniczych kolejne stopnie służbowe nadaje:

  1. Komendant /Miejski/ Powiatowy PSP

  2. Komendant Wojewódzki PSP

  3. Komendant Główny PSP

  119. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:

  1. średniej

  2. lekkiej

  3. ciężkiej

  120. W jakim mieści na terenie woj. kujawsko pomorskiego znajduje się Szkoła Podoficerska?

  1. Toruń

  2. Włocławek

  3. Bydgoszcz

  121. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu :

  1. wilgotność ściółki i dynamiczne zmiany pogodowe

  2. wilgotność drzew oraz poszycia gleby

  3. wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby

  122. W którym roku powołano do życia urząd państwowy - Komendę Główną Straży

  1. 1950

  2. 1955

  3. 1960

  123. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

  1. 3 lipca 1980r.

  2. 3 listopada 1992r.

  3. 24 sierpnia 1991r.

  124. Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować z pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i przeznaczonych do jednoczesnego w nich przebywania ponad:

  1. 10 osób

  2. 20 osób

  3. 30 osób

  125. Oznaczenie R stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:

  1. szczelność ogniową,

  2. izolacyjność ogniową

  3. nośność ogniową,

  126. Biblioteki zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

  1. ZL III

  2. ZL V

  3. ZL IV

  127. Liczba spienienia to:

  1. stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona

  2. liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany

  3. stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany

  128. Po zaniku napięcia podstawowego oświetlenie awaryjne powinno zadziałać po:

  1. 2 sek,

  2. 4 sek,

  3. 6 sek,

  129. Do czego służy klapa przeciwpożarowa odcinająca?

  1. do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru,

  2. do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu,

  3. do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych na granicach stref pożarowych

  130. Wysokość lokalnego obniżenia na drodze ewakuacyjnej w budynku nie może być mniejsza niż:

  1. 1,8m

  2. 2m

  3. 2,2m

  131. W jakim przypadku w budynku zaliczonym do ZL III należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami?

  1. niskich

  2. we wszystkich

  3. średniowysokich

  132. Dojście ewakuacyjne to:

  1. długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, którą mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

  2. odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną

  3. odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku

  133. Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:

  1. w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób

  2. w pomieszczeniach okratowanych

  3. w budynkach zaliczonych do ZL III

  134. Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, przy jednym dojściu, w strefie pożarowej zagrożonej wybuchem wynosi:

  1. 15 m

  2. 10 m

  3. 25 m

  135. Stosując w jednej strefie pożarowej stałe urządzenia wodne gaśnicze strefę tą można powiększyć o:

  1. 50 %

  2. 25%

  3. 100%

  136. Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości:

  1. 25 kPa

  2. 15 kPa

  3. 35 kPa

  137. Podaj sposób reanimacji prowadzonej przez 1 ratownika:

  1. 15 na 4

  2. 10 na 2

  3. 15 na 2

  138. Maksymalna odległość między hydrantami na zabudowanym terenie wiejskim może wynosić:

  1. 150m,

  2. 200m,

  3. 250m.

  139. Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej?

  1. Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

  2. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

  3. Minister Spraw Wewnętrznych 

  140. Do jakiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego zaliczamy benzynę?

  1. II

  2. I

  3. III

  141. Po jakim czasie najpóźniej ratownik ma rozpocząć czynności masażu serca i sztucznego oddechu od momentu zatrzymania się powyższych czynności?

  1. natychmiast

  2. 1-2 minuty

  3. 3-5 minut

  142. W 2002 r. pismo ZOSP RP "Strażak" obchodziło jubileusz:

  1. 120 lecie

  2. 110 lecie

  3. 100 lecie

  143. Acetylen posiada wzór chemiczny:

  1. CH4

  2. C2H2

  3. C2H5OH

  146. Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

  1. tylko wiosennym i jesiennym

  2. tylko wiosennym i letnim

  3. przez cały rok

  147. Ustawianie stert i stogów w stosunku do budynków wykonanych z "materiałów niepalnych" jest dozwolone w odległości co najmniej:

  1. 20m

  2. 15m

  3. 30m

  148. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:

  1. betonowy dach ciężki

  2. lekki dach

  3. dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

  149. Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:

  1. najwyższej kondygnacji budynku

  2. najniższej kondygnacji

  3. bez znaczenia

  150. Co oznacza pojęcie "resuscytacja oddechowo - krążeniowa"?

  1. odsysanie śluzu z górnych dróg oddechowych

  2. prowadzenie sztucznego oddychania

  3. prowadzenie sztucznego oddychania i zewnętrznego pośredniego masażu serca

  151. Niebezpieczeństwo związane z zakażeniem wirusem HIV, wystąpi przede wszystkim przy:

  1. obfitych wymiotach

  2. ślinotoku

  3. krwawieniach zewnętrznych

  152. Ile przeszkód ma do pokonania każdy zawodnik MDP w kategorii wiekowej 12-15 lat podczas sztafety zawodów sportowo – pożarniczych:

  1. jedna

  2. dwie

  3. trzy

  153. Przy poparzeniach chemicznych oka, substancjami o stałej konsystencji, gwałtownie reagującymi z wodą, natychmiast:

  1. przykrywamy gałkę oczną jałowym opatrunkiem

  2. usuwamy substancję przy pomocy silnego strumienia wody

  3. usuwamy substancję przy pomocy pędzelka, chusteczki, lub miękkiego materiału po czym spłukujemy pozostałości strumieniem wody chłodząc przez 20-30 min

  154. Przy oparzeniu parą wodną obu rąk należy:

  1. wezwać pomoc i podawać środki przeciwbólowe

  2. schładzać obficie wodą i wezwać pomoc

  3. pokryć powierzchnię suchym, jałowym opatrunkiem 

  155. Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 25 mm?

  1. 1 l/s

  2. 2,5 l/s

  3. 25 l/s

  156. Podaj jaki jest zapas powietrza w butli o pojemności 11 litrów i ciśnieniu 200 bar:

  1. 220 litrów

  2. 2200 litrów

  3. 5000 litrów

  157. W obecności poszkodowanego nieprzytomnego:

  1. nie wolno wypowiadać negatywnej oceny jego stanu

  2. wolno wypowiadać się negatywnie o jego stanie

  3. nie ma znaczenia czy wypowiadamy się negatywnie o jego stanie bo nieprzytomny i tak nas nie słyszy

  158. Poddawanie butli z gazami palnymi bezpośrednio działaniu ognia jest:

  1. zabronione w obiektach niezagrożonych wybuchem

  2. dozwolone w przypadku zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności i zasad BHP

  3. zabronione

  159. W nowo budowanych obiektach wysokość lokalnego obniżenia drogi ewakuacyjnej tj. do 2m może mieć długość:

  1. 1 m

  2. 1,5m

  3. 2 m

  160. Budynki IN to:

  1. budynki inne niż produkcyjne i magazynowe

  2. inwentarskie służące do hodowli inwentarza

  3. nie ma takiego określenia

  162. Za pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi uważa się pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:

  1. do 2 godzin,

  2. od 2 do 4 godzin włącznie,

  3. powyżej 4 godzin.

  163. Do celów ewakuacji zabronione jest stosowanie drzwi:

  1. obrotowych

  2. jednoskrzydłowych

  3. wieloskrzydłowych 

  164. Rolka zjazdowa to:

  1. urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego

  2. nazwa sprzętu gaśniczego

  3. jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

  165. Natężenie oświetlenia awaryjnego w osiach dróg ewakuacyjnych powinno wynosić:

  1. 1 lx

  2. 2 lx

  3. 5 lx 

  166. Substancja palna wydzielająca podczas spalania dym niebieskawy to:

  1. drewno

  2. magnez

  3. siarka

  167. W którym wieku i w jakim mieście w Polsce powstały pierwsze przepisy przeciwpożarowe:

  1. XIII wiek, Kraków

  2. XIV wiek, Kraków

  3. XIV wiek, Warszawa

  168. Chlor jest gazem o barwie:

  1. niebiesko - żółtej

  2. żółto - zielonej

  3. niebiesko - fioletowej

  169. Ze względu na rodzaj uzbrojenia na przewodach sieci wodociągowej stosuje się oznaczenia literowe tablic. Symbol "Z" oznacza:

  1. zasuwa lub zawór na podłączeniu do odbiorcy

  2. zawór na odgałęzieniu odwadniającym (spust)

  3. zasuwa na przewodzie wodociągowym przesyłowym lub rozdzielczym

  170. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP:

  1. co 2 lata

  2. co 3 lata

  3. co 4 lata

  171. W latach 1916 - 1918 najwięcej strażaków walczyło o niepodległość w organizacjach:

  1. Legionach Polskich

  2. Polskiej Organizacji Wojskowej

  3. Polskich siłach zbrojnych

  172. Ile jednostek OSP działa na terenie powiatu płockiego.

  a. 115

  b. 124

  c. 104

  173. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku:

  1. komenda rejonowa straży pożarnych

  2. nadleśnictwo

  3. burmistrz (wójt)

  174. Pirometrem nazywamy:

  1. urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych

  2. urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi

  3. urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury

  175. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

  1. zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wyd. wody 2500 l/min

  2. zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wyd. wody 250 l/min

  3. zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min

  176. W skład sprzętu podnoszącego i rozpierającego wchodzą takie urządzenia jak:

  1. siłowniki hydrauliczne, sprzęt pneumatyczny, podnośniki siłowe

  2. sprzęt oświetleniowy, sprzęt pływający i nurkowy,

  3. sprzęt alpinistyczny, dźwigi samochodowe

  177. Kiedy został powołany Związek Ochotniczych Straży Pożarnych:

  1. 15.I.1956

  2. 28.XII.1956

  3. 4.II.1958

  178. Klasa odporności pożarowej podziemnej części budynku nie może być niższa niż:

  1. C

  2. D

  3. E

  179. Amfibia to:

  1. kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji powodziowej

  2. kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie

  3. kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków pożaru lasu

  180. Prezesem ZG ZOSP RP jest:

  1. druh Waldemar Pawlak

  2. druh Stanisław Kwaśnik

  3. druh Zdzisław Dąbrowski

  181. Która jednostka organizacyjna nie wchodzi w skład Państwowej Straży Pożarnej:

  1. Jednostka Badawczo – Rozwojowa w Józefowie

  2. Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

  3. Jednostki Ratowniczo Gaśnicze

  182. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego:

  1. Komenda Główna Straży Pożarnych

  2. Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych

  3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  183. Acetylen może być składowany w piwnicach:

  1. tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna,

  2. tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna i pozytywną opinię wydał właściwy miejscowo Komendant Miejski (Powiatowy)

  3. nie może być składowany w piwnicach

  184. Wigilowie to:

  1. wojownicy trojańscy gaszący pożary statków

  2. strażacy w starożytnym Rzymie

  3. strażacy krakowscy w XV w.

  185. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?

  1. powietrze

  2. olej hydrauliczny

  3. przekładnia mechaniczna

  186. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno - rozpoznawcze?

  1. tak, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP

  2. tak, za zgodą komendanta głównego PSP

  3. nie mogą

  187. O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawiadamia się kontrolowanego:

  1. 7 dni przed rozpoczęciem kontroli

  2. 14 dni przed rozpoczęciem kontroli

  3. nie ma określonego terminu zawiadamiania

  188. Badania oporności izolacji instalacji elektrycznej powinny być przeprowadzane:

  1. raz na rok

  2. raz na 5 lat

  3. raz na 10 lat

  189. Który z wymienionych obiektów wymaga uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

  1. plac składowy lub wiata o powierzchni 800 m2

  2. jednorodzinny budynek mieszkalny

  3. budynek zaliczony do ZL II

  190. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł magistra inżyniera pożarnictwa należy skończyć:

  1. Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie

  2. Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego

  3. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie

  191. Spalanie materiałów palnych ustaje, jeśli zawartość tlenu w powietrzu obniży się poniżej:

   1. 21 %

   2. 18%

   3. 16%

  192. Jakie ciśnienie nominalne powinno występować w hydrancie zewnętrznym przy pobieraniu z niego wody za pomocą pomp pożarniczych?

  1. 0,1 MPa

  2. 0,05 MPa

  3. 0,25 Mpa

  193. W jakim czasie rota II powinna zbudować linię zasilającą aby była nieprzerwana praca autopompy przy podawaniu wody z działka z samochodu GBA 2,5/16?

  1. około 29 sek.

  2. około 90 sek.

  3. około 180 sek

  194. Masaż zewnętrzny serca to uciśnięcie mostka dorosłego na głębokość:

  1. 4 - 5 cm

  2. 1 - 2 cm

  3. 3 - 7 cm

  195. Jaki czynnik nie decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?

  1. wilgotność ściółki

  2. wilgotność drzew

  3. dynamiczne zmiany pogodowe 

  196. Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:

  1. Prezes Rady Ministrów

  2. Minister Spraw Wewnętrznych

  3. Prezydent

  198. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia?

  1. na obrzeżach płomienia

  2. na szczycie płomienia

  3. we wnętrzu płomienia

  199. W 1.I.1976 r. powstało Państwowe Muzeum Pożarnictwa w:

  1. Mysłowicach

  2. Alwerni

  3. Rakoniewicach

  200. Do najczęściej wykorzystywanej metody gaszenia pożaru należy:

  1. odcięcie dopływu tlenu,

  2. chłodzenie strefy spalania,

  3. podanie prądu zwartego wody na źródło ognia 

  201. Przedłużająca się inhalacja organizmu człowieka czystym tlenem przy ciśnieniu atmosferycznym może prowadzić do:

  1. obrzęku płuc

  2. nie ma wpływu na organizm człowieka

  3. zawału

  202. Czujnik bezruchu to:

  1. sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach

  2. sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych

  3. czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

  203. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

  1. 3.VII.1980 r.

  2. 12.VI.1975 r.

  3. 24.VIII.1991 r.

  204. Pierwsze krajowe zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w 1964 r. w:

  1. Krakowie

  2. Poznaniu

  3. Zabrzu

  205. Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:

  1. Minister Spraw Wewnętrznych

  2. Prezes Rady Ministrów

  3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnych

  206. Klasa odporności pożarowej dotyczy:

  1. budynku

  2. elementów budynku

  3. tylko oddzieleń przeciwpożarowych

  207. Najniższa temperatura przy której niektóre substancje palne ulegają samozapaleniu to:

  1. wartość opałowa

  2. temperatura zapłonu

  3. temperatura samozapalenia

  208. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

  1. 1,5 m

  2. 2 m

  3. 1,8 m

  209. Do czego służy bezpiecznik elektryczny?

  1. do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej

  2. do chronienia instalacji przed burzą

  3. do zabezpieczenia przed porażeniem prądem

  210. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w naczyniach:

  1. szklanych

  2. plastikowych

  3. metalowych

  211. Zaczadzenie następuje na skutek działania:

  1. azotu

  2. dwutlenku węgla

  3. tlenku węgla

  212. Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?

  1. co 3 miesiące

  2. co 4 miesiące

  3. co 6 miesiące

  213. Masowa szybkość spalania odnosi się do:

  1. materiałów stałych

  2. cieczy

  3. gazów

  214. Niebezpiczeństwo wybuchem stwarza mieszanka:

  1. powietrzno - azotowa

  2. tlenowo - azotowa

  3. tlenowo - acetylenowa

  215. Obowiązująca ustawa "prawo ochrony środowiska" została uchwalona:

  1. 27 kwietnia 2001r.

  2. 3 listopada 1999r.

  3. 24 sierpnia 1991r.

  216. Funkcjonariusz PSP wykonujący czynności kontrolno - rozpoznawcze może w przypadkach uzasadnionych ukarać kontrolowanego poprzez:

  1. skierowanie wniosku do kolegium ds. wykroczeń

  2. skierowanie wniosku do Sądu Grodzkiego

  3. skierowanie wniosku na Policję

  217. Nadzór nad ochroną przeciwpożarowa sprawuje :

  1. Prezes Zarządu Głównego ZWOSP RP,

  2. Minister Spraw Wewnętrznych,

  3. Komendant Główny PSP.

  218. Rurka wskaźnikowa w ratownictwie chemicznym stosowana jest w celu:

  1. ustalenia ilości substancji niebezpiecznej

  2. ustalenia rodzaju substancji niebezpiecznej

  3. ustalenia ilości zebranej substancji niebezpiecznej

  219. Procesy spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen przebiegają inaczej niż zwykle. Wzrost koncentracji tlenu w obszarze spalania powoduje:

  1. zwiększenie minimalnej energii zapłonu

  2. podwyższenie górnych granic wybuchowości

  3. obniżenie górnych granic wybuchowości

  220. Ile dm 3 pary wodnej powstaje z 1dm 3 wody :

  1. 1700 dm 3

  2. 2700 dm 3

  3. 170 dm3

  221. Czy pod kładką dla pieszych o konstrukcji stalowej mogą być garażowane samochody osobowe?

  1. tak

  2. nie

  3. tak, jeżeli wysokość pomiędzy elementami nośnymi kładki a poziomem terenu wynosi co najmniej 4 m.

  222. Jaki rodzaj ochrony odgromowej należy zastosować w przypadku budynku szpitala psychiatrycznego?

  1. ochronę podstawową

  2. ochronę obostrzoną

  3. ochronę specjalną

  223. Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej?

  1. nie, bo musi być wykonane z prętu stalowego ocynkowanego

  2. tak, pod warunkiem zastosowania blachy aluminiowej

  3. tak, pod warunkiem zastosowania blachy stalowej ocynkowanej nie cieńszej niż 0,5 mm

  224. Kto napisał słowa hymnu ZOSP RP?

  1. Jerzy Skokowski

  2. Jan Stokowski

  3. Jakub Szela

  225. Czy klapy dymowe w dachach i stropodachach mogą być wykonane z materiałów łatwopalnych?

  1. tak

  2. nie

  3. tak, po uprzedniej impregnacji

  226. Klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami należy stosować w budynkach produkcyjnych i magazynowych o obciązeniu ogniowym >500 MJ/m 2 :

  1. wysokościowym

  2. średniowysokich

  3. wysokich

  227. Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym - podziemnym nie może przekraczać:

  1. 2500m 2

  2. 1500m 2

  3. 5000m 2

  228. Kto w 1184 roku przekazał relikwie św. Floriana do Krakowa?

  1. Papież Lucjusz III

  2. Biskup Krakowski Gedko

  3. Stanisław Arczyński

  229. Jednym z najwybitniejszych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa był:

  1. płk. Józef Lewandowski

  2. mgr Aleksander Piotrowski

  3. inż. Józef Tuliszkowski

  230. W którym roku Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach otrzymało swój statut?

  1. w styczniu 1982 roku

  2. w lutym 1993 roku

  3. w sierpniu 1975 roku

  231. Geometryczna wysokość podnoszenia to:

  1. suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach

  2. suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia wyrażonej w litrach

  3. suma geometrycznej wysokości ssania wyrażona w metrach

  232. II stopień oparzenia to:

  1. oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia

  2. oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból

  3. oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

  233. Główny sąd Honorowy OSP RP składa się z:

  1. od 1 do 6 członków

  2. od 7 - 11 członków

  3. od 12 do 16 członków

  234. W 1982 r. pismo ZOSP RP "Strażak" obchodziło jubileusz :

  1. 120 lecie

  2. 110 lecie

  3. 100 lecie

  235. Jaki wzór chemiczny ma fenol?

  1. C6 H5 OH

  2. CH2 O

  3. CH3 CL

  236. W którym roku ZOSP będzie obchodził 50 - lecie?

  1. 2004r

  2. 2006r.

  3. 2012r.

  237. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:

  1. powyżej 55 m

  2. powyżej 75 m

  3. powyżej 25 m

  238. Zespół podstawowy w ratownictwie medycznym stanowi:

  1. ratownik medyczny (paramedyk) i dwóch ratowników przedmedycznych (techników medycznych)

  2. lekarz, ratownik medyczny i dwóch ratowników przedmedycznych

  3. dwóch ratowników przedmedycznych

  239. Ciężar w gotowości bojowej pojazdu pożarniczego GCBA 6/32 wynosi:

  1. 10 580 kg

  2. 12 620 kg

  3. 15 400 kg

  240. Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy R1 PSP?

  1. respirator

  2. worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu i przewód łączący

  3. komplet masek twarzowych połączonych z respiratorem

  241. Ile wynosi czas ochronnego działania aparatu powietrznego AP 3 przy zużyciu 30 l/min?

  1. 53 min

  2. 38 min

  3. 60 min

  242. Toporek strażacki ma masę:

  1. 1,25 kg

  2. 1,5 kg

  3. 1,7 kg

  243. Żar żółtoczerwony ma temperaturę:

  1. 850 - 950 °C

  2. 1050 - 1150 °C

  3. 1250 - 1350 °C

  244. Gazy tworzące mieszaniny wybuchowe z powietrzem przy stężeniu do 10% objętości to:

  1. acetylen, wodór

  2. amoniak, argon

  3. tlen, sprężone powietrze

  245. W którym roku skonstruowano I krajowy samochód pożarniczy star A 20 GBM 2/8?

  1. 1937r.

  2. 1947r.

  3. 1953r.

  246. Przewody elektryczne można ciąć nożycami z izolowanymi rękojeściami lub użyć do tego siekiery z suchym, drewnianym trzonkiem gdy napięcie w przewodzie nie przekracza:

  1. 220 V

  2. 300 V

  3. 500 V

  247. Co jaki okres, wg nowego prawa budowlanego, podlega badaniom stanu technicznego instalacja elektryczna w indywidualnych gospodarstwach rolnych?

  1. raz na rok

  2. raz na 5 lat

  3. raz na 8 lat

  248. Na jakiej wysokości powinny być instalowane zawory hydrauliczne przy hydrantach wewnętrznych przeciwpożarowych?

  1. 1,0 m (ą0,05 m)

  2. 1,35 m (ą0,05 m)

  3. 1,4 m (ą0,05 m)

  249. Czy w obiektach kultu religijnego (kościoły, cerkwie) wymagane jest stosowanie znaków ewakuacyjnych?

  1. tak

  2. nie

  3. tak, jeżeli powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 500 m2

  250. W ilu zbiornikach może być zgromadzona woda przeznaczona do gaszenia kompleksu leśnego o powierzchni przekraczającej 10 ha?

  1. tylko w jednym

  2. nie ogranicza się

  3. najwyżej w dwóch

  251. Do samochodów pożarniczych średnich zalicza się samochody o masie całkowitej:

  1. od 3,5 do 12 ton

  2. od 2 do 3,5 ton

  3. od 12 do 15 ton

  252. Pożary klasy C to pożary:

  1. ciał stałych

  2. gazów palnych

  3. cieczy palnych

  253. Temperatura zapłonu odnosi się do:

  1. par cieczy

  2. ciał stałych

  3. wszystkich materiałów palnych

  254. Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:

  1. 1 sierpnia 1992r.

  2. 1 lipca 1992 r.

  3. 1 lipca 1991r.

  255. Do krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego może zostać włączona jednostka, która posiada:

  1. co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze

  2. jeden samochód pożarniczy średni lub ciężki

  3. dwie motopompy M 8/8

  256. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i nożyc firmy LUKAS:

  1. powietrze

  2. przekładania mechaniczna

  3. olej hydrauliczny

  257. Najmniejszą jednostką taktyczną złożoną ze strażaków ratowników stanowiących obsadę pojazdu bojowego jest:

   1. Rota

   2. Zastęp

   3. Sekcja

  258. Suchy pion jest to:

  1. przeciwpożarowe urządzenie wodne przeznaczone do podawania wody sprzętem straży pożarnej

  2. pionowa droga ewakuacyjna zabezpieczona przed zalaniem wodą

  3. pionowy odcinek rury służący do wsypania proszku gaśniczego do zbiornika samochodu pożarniczego

  259. Który z wielkich Polaków ogłosił "Porządek Ogniowy" będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:

  1. kanclerz wielki koronny Jan Łaski - (16 wiek)

  2. marszałek izby poselskiej Jerzy Lubomirski - (17 wiek)

  3. marszałek Stanisław Lubomirski - (18 wiek)

  260. Budynki ZL I to:

  1. budynki produkcyjne i magazynowe

  2. To budynki posiadające pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących stałymi użytkownikami

  3. To budynki posiadające pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób

  261. Zastęp to:

  1. od 2 do 4 strażaków

  2. od 4 do 6 strażaków

  3. od 3 do 6 strażaków

  262. W którym wieku i w jakim mieście w Polsce powstały pierwsze przepisy przeciwpożarowe :

  1. XIII wiek, Kraków

  2. XIV wiek, Kraków

  3. XIV wiek, Warszawa

  263. W którym roku ukazał się pierwszy numer pisma Przegląd Pożarniczy

  1. 1912

  2. 1955

  3. 1991

  264. Budynki szkolne najczęściej zalicza się do kategorii zagrożenia życia ludzi :

  1. ZL II

  2. ZL III

  3. ZL IV

  265. W taktyce pożarniczej definicją, że „podstawowa forma walki z pożarem polegającym na bezpośrednim zwalczaniu ogniska pożaru, zmierzającego do całkowitego przerwania procesu spalania” jest to:

   1. Osłona

   2. Natarcie

   3. Obrona

  266. Ile jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Płockiego włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego:

  a. 20

  b. 25

  c. 15

  267. Jednym z najwybitniejszych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa był:

  1. gen. poż. Zdzisław Zalewski

  2. inż. Józef Tuliszkowski

  3. Bolesław Chomicz

  268. Co zyskujemy przy szeregowym łączeniu pomp?

  1. sumę ciśnień wszystkich pomp

  2. sumę wydatków wszystkich pomp

  3. sumę ciśnień i wydatków wszystkich pomp

  269. Maksymalna odległość hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego od chronionego obiektu inna wynosić:

  1. do 50 m

  2. do 75 m

  3. do 150 m

  270. Jak nazywa się popularnie Kamizelka Ratowniczo - wypornościowa (KRW) stosowana

  podczas nurkowania?

  1. jacket

  2. dry siut

  3. idrodyna

  271. Kto może ogłosić zakaz wstępu do lasu?

  1. wojewoda po zasięgnięciu opinii nadleśniczego,

  2. straż pożarna w uzgodnieniu z leśniczym,

  3. służba leśna, właściciel lub inny użytkownik.

  272. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako :

  1. pożar średni

  2. pożar mały

  3. pożar duży

  273. Ile wynosi najmniejsza czynna powierzchnia klapy dymowej ?

  1. 0,6m2

  2. 0,8m2

  3. 1,0m2

  274. Na ogrodzony teren placu targowego o powierzchni 5,5 ha należy zapewnić:

  1. jeden wjazd

  2. dwa wjazdy,

  3. co najmniej dwa wjazdy, oddalone od siebie o minimum 75m,

  275. Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie:

  1. chłodzące

  2. tłumiące

  3. izolujące

  276. Które oznaczenia stref zagrożenia wybuchem są aktualnie obowiązujące?

  1. Z0, Z1, Z2, Z10, Z11

  2. 0,1,2, 20, 21, 22

  3. WI, WII, WIII, W IV, W V

  277. Kategoria zagrożenia ludzi ZL V określa obiekty:

  1. przeznaczone do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

  2. archiwa, muzea, biblioteki,

  3. zamieszkania zbiorowego

  278. Najwcześniej w Europie samochody pojawiły się w strażach pożarnych:

  1. Berlina i Londynu

  2. Paryża i Hanoveru

  3. Wiednia i Amsterdamu

  279. Gdzie sprawdzamy tętno u niemowlęcia :

  1. na tętnicy przedramiennej

  2. na tętnicy szyjnej

  3. w pachwinach

  280. Najmniejsza szerokość korytarza, stanowiącego poziomą drogę ewakuacyjną w budynku przeznaczonym dla 15 osób powinna wynosić:

  1. 1,2 m

  2. 1,4 m

  3. 1,6 m

  281. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane w budynkach z wyjątkiem

  mieszkań należy wykonywać z:

  1. z materiałów nierozprzestrzeniających ognia

  2. z materiałów trudnozapalnych i nierozprzestrzeniających ognia,

  3. z materiałów niepalnych i niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

  283. Co to jest wstrząs pourazowy?

  1. uderzenie po upadku

  2. reakcja organizmu na uraz

  3. utrata przytomności

  284. Ustawianie stert stogów, brogów w pobliżu terenów zalesionych i lasów jest dozwolone pod warunkiem zachowania odległości nie mniejszej niż:

  1. 30 m

  2. 100 m

  3. 150 m

  285. Ekoperl to :

  1. sorbent - środek wiążący substancje niebezpieczne

  2. nazwa pompy do ratownictwa chemiczno - ekologicznego,

  3. urządzenie do szybkiego mierzenia ciśnienia

  286. Kto nadaje stopień starszego kapitana?

  1. minister spraw wewnętrznych i administracji

  2. Komendant Główny PSP

  3. Komendant Wojewódzki PSP

  287. W którym roku w Polsce rozpoczęto produkcję motopomp?

  1. 1933

  2. 1927

  3. 1929

  288. Osobę, która zemdlała należy:

  1. pozostawić w pozycji zastanej,

  2. posadzić wygodnie w fotelu,

  3. ułożyć na wznak z lekko uniesionymi nogami.

  289. W instalację odgromową podstawową muszą być wyposażone :

  1. budynki występujące w zwartej zabudowie o wysokości powyżej 20m i powierzchni ponad 250m2

  2. budynki przeznaczone dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

  3. hale o wymiarach przekraczających 15 x 15m, mające żelbetowe lub stalowe wewnętrzne słupy wsporcze

  290. Pojemność zbiornika na wodę pojazdu pożarniczego o symbolu GCBA 5/24 wynosi?

  1. 2400 l

  2. 24 000 dm3

  3. 5000 l

  291. Co oznacza skrót WSKR ?

  1. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa

  2. Wojskowy Sztab Kryzysowo - Ratowniczy

  3. Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa Ratunkowego

  293. Co uzyskujemy w konfuzorze?

  1. zmniejszenie prędkości przepływu

  2. zwiększenie prędkości przepływu

  3. zmniejszenie wydatku

  295. Na terenie, jakiego województwa zorganizowano w terminie od 30 września do 7 października 1945r. pierwszy w Polsce Ludowej "Tydzień Obrony Przeciwpożarowej"?

  1. warszawskiego

  2. krakowskiego

  3. lubuskiego

  296. Płukanie uszkodzonej skóry wodą (20-30min) stosujemy w przypadku stwierdzenia:

  1. wyłącznie oparzeń termicznych

  2. silnego krwawienia

  3. oparzeń termicznych i chemicznych

  397 .Pożary grupy D to pożary:

   1. cieczy palnych

   2. metali lekkich reagujących z wodą

   3. ciał stałych

  298. Pomieszczenie przedszkola w którym przebywa jednocześnie 20 dzieci powinno posiadać co najmniej:

  1. 1 wyjście ewakuacyjne,

  2. 2 wyjścia ewakuacyjne

  3. 3 wyjścia ewakuacyjne

  299. Compakt to:

  1. nazwa pompy do ratownictwa chemiczno - ekologicznego

  2. podstawowy sprzęt wysokościowy

  3. sorbent - środek wiążący substancje niebezpieczne

  300. Drzwi ewakuacyjne w pomieszczeniu szpitala w którym może przebywać poniżej 10 osób powinny otwierać się:

  1. do wewnątrz pomieszczenia

  2. nie stawia się wymagań

  3. na zewnątrz pomieszczenia

  301. Piana gaśnicza o liczbie spienienia Ls=40, jest to piana :

  1. lekka

  2. ciężka

  3. średnia

  302. Słuchacze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej to:

  1. kadeci

  2. podchorążowie

  3. elewi

  303. Podręczny sprzęt gaśniczy należy poddawać przeglądowi zgodnie z zaleceniami producenta lub wymaganiami Polskich norm lecz nie rzadziej niż:

  1. raz w roku

  2. raz na pół roku

  3. raz na dwa lata

  304. Budynki zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III to :

  1. mieszkalne

  2. użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II

  3. domy pomocy społecznej

  305. Obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wydał :

  1. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

  2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

  3. Minister Infrastruktury

  306. Sekcja wysokiego ciśnienia w autopompie samochodu gaśniczego podaje wodę pod ciśnieniem :

  1. 100 bar

  2. 140 bar

  3. 40 bar

  307. W jakiej odległości od naziemnych zbiorników z gazem płynnym w stacjach paliw nie mogą się znajdować żadne studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe itp.?

  1. 5 m

  2. 8 m

  3. 10 m

  308. Gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne ?

  1. na wszystkich drogach ewakuacyjnych

  2. na drogach ewakuacyjnych niedoświetlonych światłem dziennym

  3. na drogach ewakuacyjnych w obiektach ZL III

  309. Starosta kieruje działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej przy pomocy :

  1. zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa

  2. powiatowego zespołu reagowania kryzysowego

  3. powiatowego zespołu do spraw bezpieczeństwa

  310. Podczas konnej przejażdżki jedna z twoich koleżanek spada z konia łamiąc nogę w podudziu. Ty po upewnieniu się, że nie ma innych obrażeń proponujesz:

  1. unieruchomienie w pozycji zastanej i czekanie na pogotowie

  2. bez uruchomienia jak najszybszy transport do szpitala

  3. dorowadzasz nogę do pozycji fizjologicznej a następnie unieruchamiasz

  311. Elementy nierozprzestrzeniające ognia to elementy wykonane z materiałów :

  1. trudno zapalnych

  2. niepalnych i niezapalnych

  3. łatwo zapalnych

  312. Jaki wzór chemiczny ma fenol :

  1. C6 H5 OH

  2. CH2 O

  3. CH3 CL

  313. Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian może być zmniejszona, o 50% jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części zastosowano:

  1. urządzenia oddymiające

  2. instalację sygnalizacji alarmu pożaru

  3. stałe urządzenia gaśnicze wodne

  314. W trakcie przyrządzania obiadu oblałeś swoją nogę wrzącą zupą. Ratując się powinieneś postąpić następująco:

  1. najpierw schładzasz wodą przez 20-30 min

  2. zdejmujesz ubranie i chłodzisz wodą

  3. najpierw wezwać pogotowie a następnie schłodzić

  315. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna zapewniać:

  1. usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzinę

  2. usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 5 wymian na godzinę

  3. nie ma takiego wymogu

  316. Zasysacz liniowy pozwala na uzyskanie wodnego roztworu środka pianotwórczego o wartości :

  1. 3 i 6 %

  2. 6 i 12 %

  3. 13 i 16 %

  317. W którym roku w Niemczech utworzono Wszechniemiecki Związek Straży Pożarnych?

  1. 1853,

  2. 1863,

  3. 1871.

  318. Pierwsze Porządki ogniowe w Europie wydane zostały dla miast :

  1. Augsburg

  2. Londyn

  3. Monachium

  319. Członkowie OSP dzielą się na:

   1. Członków czynnych, wspierających

   2. Członków ochotniczych

   3. Członków reprezentacyjnych, członków robotniczych

  320. Nudności i wymioty u poszkodowanego to:

  1. normalna reakcja na wypadek

  2. reakcja organizmu występująca zawsze przy urazie brzucha,

  3. niebezpieczny objaw neurologiczny

  321. W 1853r. pruskie władze wydały ordynację, która stworzyła podstawy prawne do :

  1. Regulacji zakresu działania straży zawodowych,

  2. Regulacji zaopatrywania straży w sprzęt,

  3. Wydawania przez miasta własnych statutów dla straży.

  322. Wymień trzy typy dowodzenia działaniami ratowniczymi :

  1. operacyjny, taktyczny, współdziałający

  2. strategiczny, taktyczny, interwencyjny,

  3. strategiczny, operacyjny, taktyczno - interwencyjny

  323. Przy zwichnięciach w stawie barkowym wykonujemy następujące

  czynności ratownicze:

  1. nastawiamy na miejscu zdarzenia,

  2. unieruchamiamy w pozycji zastanej

  3. unieruchamiamy w pozycji fizjologicznej

  324. We wrześniu 1916r. w Warszawie odbył się zjazd 953 strażaków reprezentujących 302 ochotnicze i fabryczne straże ogniowe, na których powołano Związek Floriański. Kto należał do głównych organizatorów zjazdu ?

  1. dr Alfred Zagórski, inż. Edward Wagner, Klemens Matusiak,

  2. Bolesław Chomicz, inż. Edward Zagórski, Józef Tuliszkowski,

  3. Emil Balcer, Stanisław Szostkiewicz, Alfred Grohman.

  325. Zespół startujący w konkurencji - ćwiczenia bojowe podczas Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym liczy :

  1. 4 zawodników

  2. 7 zawodników

  3. 8 zawodników

  326 Energia cieplna, wyrażona w MJ, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu to:

  1. obciążenie ogniowe

  2. gęstość obciążenia ogniowego

  3. wielkość pożaru

  327. Od którego roku datuje się powstawanie pierwszych harcerskich drużyn pożarniczych ?

  1. 1916,

  2. 1919,

  3. 1921.

  328. Względny czas trwania pożaru to:

  1. czas, w którym ulegną spaleniu materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu lub składowisku materiałów stałych w strefie pożarowej

  2. czas, w którym ulegną spaleniu wszystkie materiały znajdujące się w pomieszczeniu lub strefie pożarowej

  3. czas, w którym ulegną spaleniu tylko stałe materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu

  329. Wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe i/lub ewakuacyjne powinno być usytuowane powyżej:

  1. 180cm od podłogi

  2. 200cm od podłogi

  3. 220cm od podłogi

  330. Aparat oddechowy na sprężone powietrze należy do sprzętu:

  1. oczyszczającego

  2. filtrującego

  3. izolującego

  331. CUG są to ubrania :

  1. ochrony przeciwchemicznej

  2. żaroodporne

  3. nurkowe

  332. 27.06.1996 r. ZGZOSP RP ustanowił Medal honorowy.

  1. Zygmunta Hormańskiego

  2. Bolesława Chomicza

  3. Józefa Tuliszkowskieg

  333. Organizatorami zdobywania Młodzieżowej Odznaki Sprawności Obronnej o specjalności pożarniczej były:

  1. OSP i Ludowe Zespoły Sportowe

  2. OSP i Liga Obrony Kraju

  3. OSP, LZS, LOK.

  334. Drużyny strażackie brały udział w konkursie im. Władysława Orkana, który poświęcony był:

  1. organizowaniu bibliotek przez OSP

  2. organizowaniu kółek dramatycznych

  3. upowszechnianiu czytelnictwa

  335. W którym roku w miejsce zlikwidowanego " Strażaka" utworzono nowy periodyk Wydawany w języku polskim - "Przegląd Pożarniczy":

  1. 1905 r.

  2. 1912 r.

  3. 1920 r.

  336. Który z wielkich Polaków ogłosił "Porządek Ogniowy" będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:

  1. Jan Laski (16 wiek) - kanclerz wielki korony,

  2. Jerzy Lubomirski (17 wiek ) - marszałek izby poselskiej

  3. Stanisław łubomirski (18 wiek) - marszałek

  337. Jeśli w 1970 r. straży typu "S" było 5467, to w 1980 r. było:

  1. 7900,

  2. 8446,

  3. 10320,

  338. 2 lipca 1931r. powstała straż pożarna :

  1. wojskowa straż pożarna,

  2. kolejowa straż pożarna,

  3. zakonna ochotnicza straż pożarna.

  339. W wyniku porozumienia zawartego w 1960 r. między ZG ZOSP i Centralnym Zarządem Kin, w 1961 r. ile utworzono stałych kin strażackich:

  1. 161,

  2. 192,

  3. 221,

  340. Które partie i stronnictwa toczyły między sobą walkę o wpływy w ochotniczych strażach pożarnych ?

  1. Narodowa Demokracja ( endencja) z sanacją Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem ( BBWR),

  2. Polskie Stronnictwo Ludowe „ Piast” z Chłopskim Stronnictwem Radykalnym,

  3. Polska Partia Socjalistyczna z Polskim Stronnictwem Ludowym „ Wyzwolenie”.

  341. Pierwszą myśl i koncepcję utworzenia w Królestwie Polskim oddziałów " strażaczek ' sformułowano:

  1. na Zjeździe Straży Ogniowych we Wrocławiu 18 i 19.08.1912 r.,

  2. w "Strażaku" w 1910,

  3. w "Przewodniku Pożarniczym" w 1916 r.

  342. Łącznie pod wpływami OSP w latach osiemdziesiątych znajdowało się około :

  1. 1.900.000 osób

  2. 2.500.000 osób

  3. 3 miliony osób.

  343. W latach 1964 - 1975 w żeńskich drużynach pożarniczych uczestniczyło :

  1. 130 tys. kobiet,

  2. 200 tys. kobiet,

  3. 250 tys. kobiet.

  344. Zasadniczą reorganizację ochotniczych straży pożarnych przeprowadzono w okresie :

  1. 1944-1947,

  2. 1944-1949,

  3. 1950-1955.

  345. Rolka Petzla służy do:

  1. zjazdu po linie,

  2. podnoszenia po linie,

  3. transportu noszy po płaskim terenie.

  346. Aby zapalić kawałek drewna, musimy dostarczyć do niego energię, czyli podgrzać go do odpowiedniej temperatury. Nosi ona nazwę :

  1. temperatury zapłonu,

  2. temperatury zapalenia,

  3. temperatury tlenia.

  347. Głębokość nurkowania średnia zawiera się w granicach:

  1. od 12 m do 30 m,

  2. od 12 m do 20 m,

  3. od 12 m do 20 m.

  348. Zasysacz liniowy to;

  1. sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-200,

  2. sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-8-12,

  3. Sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wywarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-200.

  349. Geofonem nazywamy:

  1. urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych,

  2. urządzenie sejsmiczno- akustyczne do wykrywania i lokalizowania zasypanych ludzi,

  3. urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury.

  350. Co zyskujemy przy szeregowym łączeniu pomp?

  1. sumę wydatków wszystkich pomp,

  2. sumę ciśnień wszystkich pomp,

  3. sumę ciśnień i wydatków wszystkich pomp.

  351. Jakie stężenie w powietrzu dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla życia ludzi:

  1. 0,4 %,

  2. 4%,

  3. 0,04%.

  352. Na jakim ciśnieniu roboczym pracują narzędzia hydrauliczne Lucas:

  1. 630 bar,

  2. 720 bar,

  3. 700 bar.

  353. Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. Jaką nazwę nosi płomień, gdy z palnika wydobywa się gaz nie zmieszany z powietrzem lub tlenem, a powietrze ( tlen) dociera do niego dopiero w strefie spalania ?

  1. płomień zewnętrzny,

  2. płomień kinetyczny,

  3. płomień dyfuzyjny.

  354. Co uzyskujemy w konfuzorze?

  1. zmniejszenie prędkości przepływu,

  2. zwiększenie prędkości przepływu ,

  3. zmniejszenie wydatku.

  355. Na jaki kolor są malowane butle tlenowe w aparatach do cięcia metali:

  1. żółty,

  2. czerwony,

  3. niebieski.

  356. Wydajność działka proszkowego w samochodzie GPr-3000 wynosi:

  1. 5 kg/s,

  2. 15 kg/s,

  3. 25 kg/s

  357. Czy do budynku niskiego, w którym mieści się dyskoteka na 100 osób wymagane jest wykonanie drogi pożarowej:

  1. nie,

  2. tak,

  3. tak, ale w przypadku gdy budynek jest z materiałów palnych:

  358. Pianę gaśnicza lekka można uzyskać z:

  1. wytwornicy pianowej,

  2. generatora piany,

  3. prądownicy pianowej.

  359. Za pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi uważa się pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:

  1. do 4godzin,

  2. od 2 do 4 godzin włącznie,

  3. powyżej 4 godzin.

  360. Czy w budynku mieszkalnym, mającym instalację gazową zasilaną z sieci można stosować instalację gazową z butli:

  1. nie,

  2. tak,

  3. tak, ale tylko w budynku niskim.

  361. Pożar budynku o objętości 400 m2 to pożar :

  1. mały,

  2. średni,

  3. duży.

  362. Jakie średnice mają węże ssawne stosowane w ochronie przeciwpożarowej ?

  1. 110 mm,

  2. 75 mm i 110 mm,

  3. 52 mm, 75 mm i 110 mm.

  363. Jak należy wykonywać przejście połączenia garażu z domem jednorodzinnym:

  1. przejście zamknąć drzwiami bez odporności ogniowej,

  2. przejście zamknąć drzwiami o odporności ogniowej 30 minut,

  3. w przejściu wykonać przedsionek zamknięty obustronnie drzwiami o odporności ogniowej 30 minut.

  364. Jakie minimalne wymagania stawiane materiałom, z których wykonuje się klapy dymowe w dachu;

  1. mogą być wykonane z materiału łatwo zapalnego,

  2. muszą być wykonane z materiału trudno zapalnego,

  3. muszą posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż odporność ogniowa dachu.

  365. Jaką odporność ogniową muszą spełnia drzwi znajdujące się w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego;

  1. muszą posiadać odporność ogniową równą połowie odporności ogniowej ściany,

  2. muszą posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany

  3. muszą spełniać warunek dymoszczelności.

  366. Z jakiego budynku drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz;

  1. z każdego, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków,

  2. przeznaczonego dla więcej niż 50 osób, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków,

  3. z budynku użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków.

  367. O ile można powiększyć długość przejścia w świetlicy o wysokości 6 m;

  1. o 25%,

  2. o 50%,

  3. nie można powiększyć.

  368. Jaką wielkość obciążenia ogniowego przyjmuje się w garażu wielostanowiskowym;

  1. do 500 MJ/m2,

  2. do 1000 MJ/m2,

  3. należy obliczyć w zależności od ilości miejsc, przyjmując że garażowane są samochody osobowe.

  369. W jakim pomieszczeniu kraty w oknach powinny otwierać się od wewnątrz;

  1. w każdym przeznaczonym na pobyt ludzi,

  2. w hotelowym,

  3. produkcyjnym i usługowym.

  370. Ile wynosi nominalny zasięg poziomy dla hydranty wewnętrznego 25 z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 15 m:

  1. 25 m,

  2. 30 m,

  3. 35 m.

  371. Ile wynosi najmniejsza powierzchnia otworu pod klapę dymową:

  1. 0,6 m2,

  2. 1,8 m2,

  3. 1,0 m2.

  372. Jaką nazwę niosła utworzona w 1860r.w Galicji instytucja ubezpieczeń od ognia:

  1. Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń,

  2. Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia,

  3. Towarzystwo Ubezpieczeń od Klęsk Żywiołowych i Ognia.

  373. Władzą Głównego Związku Straży Pożarnych RP była:

  1. Rada Naczelna

  2. Rada Związku

  3. Główna Rada Związku.

  374. W 1924r. w ramach Głównego Związku Straży Pożarnych RP działało już:

  1. 15 harcerskich drużyn,

  2. 25 harcerskich drużyn,

  3. 30 harcerskich drużyn

  375. Liczba żeńskich drużyn pożarniczych w 1939r. wynosiła:

  1. 913

  2. 1027

  3. 1250

  376. Na terenie jakiego województwa zorganizowano od 30. 09-07.10 1945r. pierwszy w Polsce "Tydzień Obrony Przeciwpożarowej"

  1. warszawskiego

  2. krakowskiego

  3. lubelskiego

  377. Kto był 1909r. autorem podręcznika pt. Walka z pożarami dla użytku miast, mniejszych gmin, dworów, wsi i osad.

  1. Józef Tuliszkowski,

  2. Bolesław Chomicz

  3. Leon Ostaszewski

  378. Warszawska Straż Ogniowa a końcu lipca 1944r. liczyła:

  1. 680 strażaków

  2. 780 strażaków

  3. 1080 strażaków

  379. W Ministerstwie Ziemi Odzyskanych powołano organ pożarniczy w postaci:

  1. Główny Inspektorat Pożarnictwa

  2. Wydział Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej

  3. Samodzielny Referat Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej

  380. Minister administracji publicznej 30.11.1945r. powołał:

  1. Przymusowy Związek Straży Pożarnej,

  2. Związek ochotniczych Straży Pożarnych,

  3. Związek Straży Pożarnych RP.

  381. Na którym terenie w 1945r. najlepiej wśród autochtonów rozwijały się OSP:

  1. Na Dolnym Śląsku,

  2. Na Ziemi Opolskiej,

  3. Na Warmii i Mazurach.

  382. Parametry prądownicy pianowej PP2 to :

  1. nasada tłoczna 52 mm i wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego 200 dm3/min,

  2. nasada tłoczna 52 mm i wydajność piany gaśniczej 400dm3/min,

  3. taka prądownica nie występuje na wyposażeniu samochodów gaśniczych PSP i OSP.

  383. Masa gotowej do użycia gaśnicy przenośnej, to jest gaśnicy przenoszonej i uruchamianej ręcznie, nie powinna przekraczać :

  1. 9 kg,

  2. 12 kg,

  3. 20 kg.

  384. Podczas zjazdu, przechodzenia po linie, przechodzenia węzła lub stanowiska należy bezwzględnie stosować zasadę:

  1. jednego punktu wpięcia ratownika w linę,

  2. dwóch punktów wpięcia ratowników w linę,

  3. trzech punktów wpięcia ratowników w linę.

  385. Hydropult to:

  1. urządzenie samoczynnie składające się z pompy i zasilanego przez nią zbiornika wodno-powietrznego.

  2. podręczny sprzęt gaśniczy, uruchamiany ręcznie. Środek gaśniczy wyrzucany jest ze zbiornika własnego urządzenia za pomocą ssąco tłocznej pompy ręcznej,

  3. podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożarów w zarodku. Pompa ssąco tłocząca bez własnego zbiornika.

  386. Czas nurkowania liczy się:

  1. od początku przebywania w podwyższonym ciśnieniu, to jest od zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenia.

  2. od początku do końca ćwiczeń lub akcji ratowniczej na aktywie wodnym, c)od początku przebywania w maksymalnie podwyższonym ciśnieniu, to jest od maksymalnej głębokości zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenie.

  387. Geometryczna wysokość podnoszenia to:

  1. suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażana w metrach,

  2. suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w litrach,

  3. suma geometrycznej wysokości ssania wyrażona w metrach.

  388. Geometryczna wysokość tłoczenia to:

  1. rzeczywista pionowa odległość między osią nasady a punktem najwyższego rzutu wody, mierzona w metrach,

  2. suma geometrycznej wysokości tłoczenia, wyrażana w metrach,

  3. suma geometrycznej wysokości ssania, wyrażana w metrach.

  389. Pododdział w sile 9 ratowników, to :

  1. zastęp,

  2. sekcja,

  3. pluton.

  390. Generatory aerozolu gaszącego przeznaczone są do lokalizacji i gaszenie pożarów klas:

  1. A i B,

  2. B i C,

  3. A, B, C, i E w pomieszczeniu zamkniętym.

  391. W którym roku w Niemczech utworzono Wszechniemiecki Związek Straży Pożarnej?

  1. 1853,

  2. 1863,

  3. 1871.

  392. Pierwsze "Porządki ogniowe" w Europie zostały wydane dla miast:

  1. Augsburg - Paryż

  2. Londyn Wiedeń,

  3. Monachium- Drezno.

  393. W 1853 r. pruskie władze wydały ordynację, która stworzyła podstawy prawne do:

  1. Regulacji zakresu działania straży zawodowych,

  2. Regulacji zaopatrywania straży w sprzęt,

  3. Wydawania przez miasta własnych statusów dla straży.

  394. We wrześniu w 1916 r. w Warszawie odbyły się zjazd 953 strażaków reprezentujących 302 ochotnicze i fabryczne straże ogniowe, na którym powołano związek floriański. Kto należał do głównych organizatorów zjazdu?

  1. Dr Alfred Zagórski, inż. Edward Wagner, Klemens Matusiak,

  2. Bolesław Chomicz, inż. Ludwik Zagórski, Józef Tuliszkowski,

  3. Emil Balcel, Stanisław Szostkiewicz, Alfred Grohman.

  395. Od którego roku datuje się powstanie pierwszych harcerskich drużyn pożarniczych?

  1. 1916, r.

  2. 1919, r.

  3. 1921, r.

  396. 2 lipca, 1931 r. powstała straż pożarna:

  1. wojskowa straż pożarna,

  2. kolejowa straż pożarna,

  3. zakonna ochotnicza straż pożarna.

  397. Które partie i stronnictwa toczyły między sobą walkę o wpływy w ochotniczych strażach pożarnych?

  1. Narodowa Demokracja (endecja ) z sanacją Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem (BBWR),

  2. Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast" z Chłopskim Stronnictwem Radykalnym,

  3. Polska Partia Socjalistyczna z polskim Stronnictwem Ludowym "Wyzwolenie".

  398. Łącznie pod wpływami OSP w latach osiemdziesiątych znajdowało się około:

  1. 1.900.000. osób,

  2. 2.500.000. osób,

  3. 3 miliony osób.

  399. W latach 1964-1975 w żeńskich drużynach pożarniczych uczestniczyło:

  1. 130 tys. kobiet,

  2. 200 tys. kobiet,

  3. 250 tys. kobiet.

  400. Zasadniczą reorganizację ochotniczych straży pożarnych przeprowadzono w okresie:

  1. 1944-1947,

  2. 1944-1949,

  3. 1950-1955.

  401. Aby zapalić kawałek drewna, musimy dostarczyć do niego energie, czyli podgrzać go do odpowiedniej temperatury. Nosi ona nazwę:

  1. temperatury zapłonu,

  2. temperatury zapalenia,

  3. temperatury tlenia.

  402. Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. Jaką nazwę nosi płomień, gdy z palnika wydobywa się gaz nie zmieszany z powietrzem lub tlenem, a powietrze (tlen) dociera do niego w stanie spalania?

  1. płomień zewnętrzny,

  2. płomień kinetyczny,

  3. płomień dyfuzyjny.

  403. Drabinę pożarniczą D-3,8 inaczej nazywamy:

   1. Drabiną lekką przystawna,

   2. Drabiną słupkową

   3. Drabiną hakową

  404. Jakie średnice mają węże tłocznych stosowane w ochronie przeciwpożarowej?

  1. 25mm, 33mm, 52 mm, 75 mm i 110 mm.

  2. 25mm, 52mm, 75 mm 110 mm,

  3. 52 mm, 75 mm i 110 mm.

  405. Masa gotowej do użycia gaśnicy przenośnej, to jest gaśnicy przenoszonej i uruchamianej ręcznie, nie powinna przekraczać:

  1. 9 kg,

  2. 12 kg,

  3. 20 kg.

  406. Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to:

  1. tkanina wewnętrzna do izolacji cieplnej odzieży specjalnej, zapobiegająca poparzeniu ratownika,

  2. system uchwytów do mocowania uzbrojenia osobistego,

  3. krótka linka z hakiem do zabezpieczenia linii wężowych.

  407. Do ugaszenia pożaru zużyto 0,2 m3 roztworu środka pianotwórczego, posługując się prądownicą pianową. Jaką objętość piany uzyskano?

  1. 200 dm3 ,

  2. 2,4 dm3 ,

  3. 15 dm3 ,

  408. Przystępując do natarcia przy użyciu piany gaśniczej, przyjmuje się określony obliczeniowy czas podawania środka gaśniczego, po którym pożar powinien być całkowicie ugaszony (pokryty) pianą. W przypadku piany ciężkiej czas ten wynosi:

  1. 5 min,

  2. 8 min,

  3. 10 min,

  409. Czy każde stałe urządzenie gaśnicze zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych?

  1. tak,

  2. nie,

  3. tak, pod warunkiem, że stosowane jest w obiektach wymagających wyposażenia w urządzenia tryskaczowe.

  410. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?

  1. nie,

  2. tak, jeżeli czas postoju w budynku nie przekracza 60 min,

  3. tak, jeżeli jest odłączony akumulator i opróżniony zbiornik paliwa.

  411. Czy na stacji paliw dopuszczalne jest napełnianie butli gazem płynnym?

  1. nie,

  2. tak,

  3. tak, pod warunkiem, że w czasie napełniania butli, przy dystrybutorze nie jest ustawiony pojazd oczekujący na napełnienie zbiornika.

  412. W którym mieście w 1975r otwarto pierwszą ekspozycję muzealną dotyczącą pożarnictwa:

  1. Warszawie,

  2. Krakowie,

  3. Mysłowicach.

  413. Właściciel sklepu, w którym może jednocześnie przebywać więcej niż 50 klientów, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji nie rzadziej niż:

  1. raz na dwa lata,

  2. raz na trzy lata,

  3. nie ma wymogu,

  414. Czy w domu pomocy społecznej wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej?

  1. nie,

  2. tak, jeżeli liczba łóżek w budynku przekracza 100,

  3. tak, jeżeli występuje przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej.

  415. Ile wynosi wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla stacji paliw?

  1. 5 dm3/s,

  2. 10 dm3/s,

  3. 20 dm3/s.

  416. Czy w budynku użyteczności publicznej konieczne jest wydzielenie pożarowe magazynu oleju opałowego za pomocą ścian i stropów oraz drzwi o wymaganej odporności ogniowej?

  1. tak,

  2. nie,

  3. tak, jeżeli pojemność zbiornika z olejem opałowym jest większa niż 1000 m3,

  417. Zbiorowisko leśne, w którym dominują drzewa iglaste to:

  1. ols,

  2. grąd,

  3. bór.

  418. Największym w Polsce zwartym kompleksem leśnym (321 tys. ha) są:

  1. Bory Tucholskie,

  2. Puszcza Kozienicka,

  3. Puszcza Białowieska.

  419. Krajowy system ratowniczo - gaśniczy jest wspomagany na poziomie powiatowym przez organizacje pozarządowe i humanitarne na zasadach:

  1. obowiązku,

  2. dobrowolności,

  3. zgody pisemnej wojewody.

  420. Opracowanie i realizację wojewódzkiego planu ratowniczego koordynuje:

  1. komendant wojewódzki PSP,

  2. komendant główny PSP,

  3. marszałek samorządu wojewódzkiego.

  421. Powiatowe plany ratownicze zatwierdza:

  1. Komendant Powiatowy PSP,

  2. Komendant Wojewódzki PSP,

  3. Starosta.

  422. Powiatowe i wojewódzkie plany ratownicze aktualizuje się, co najmniej:

  1. co roku i zawsze w razie potrzeby,

  2. co 2 lata,

  3. co 3 lata.

  423. Kierowanie działaniem ratowniczym prowadzone jest przez:

  1. sztab, jeśli jest on ujęty w planie ratowniczym,

  2. dowódcę podmiotu ratowniczego, który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia,

  3. oficera policji, szczególnie, gdy jest kilka podmiotów ratowniczych na miejscu zdarzenia.

  424. Procedurę ratowniczą w czasie działań ratowniczych może zmienić:

  1. tylko sztab,

  2. tylko dowodzący działaniem ratowniczym,

  3. nie można jej zmienić.

  425. Centralne obwody operacyjne są wyposażone i zaopatrzone w takim zakresie, aby zapewniały możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres, co najmniej:

  1. 72 godzin,

  2. 48 godzin,

  3. 24 godzin.

  426. Pierwszą straż pożarną zawodową zorganizowano w XVIII wieku w :

  1. Anglii,

  2. Niemczech,

  3. Francji,

  427. Na terenie którego z zaborów powstała pierwsza ochotnicza straż pożarna?

  1. w Galicji (zabór austriacki),

  2. w zaborze pruskim,

  3. w Królestwie Polskim (zabór rosyjski).

  428. W 1933 r. Rada Ministrów nadała Związkowi Straży nową nazwę:

  1. Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

  3. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

  429. W którym roku ukazało się zarządzenie ministra spraw wewnętrznych o organach i kierownictwie obroną przeciwlotniczą i przeciwgazową w ramach prowadzonej akcji przeciw pożarowej?

  1. 1936 r.

  2. 1937 r.

  3. 1938 r.

  430. W którym roku Sejm Ustawodawczy uchwalił pierwszą w Polsce Ludowej ustawę o ochronie przeciwpożarowej?

  1. 1947 r.

  2. 1949 r.

  3. 1950 r.

  431. W latach 1950-1954 komendy wojewódzkie i powiatowe straży podlegały ministerstwu:

  1. Administracji Publicznej,

  2. Gospodarki Komunalnej,

  3. Spraw Wewnętrznych.

  432. W roku 1971 i 1973 powołano dwuletnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w:

  1. Warszawie i Poznaniu,

  2. Poznaniu i Wrocławiu,

  3. Krakowie i Poznaniu,

  433. Od którego roku funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy?

  1. 1992 r.

  2. 1994 r.

  3. 1995 r.

  434. Zdolność cieczy palnych do wytworzenia par w ilości wystarczającej do zapalenia jest określona za pomocą temperatury:

  1. zapłonu,

  2. zapalenia,

  3. wrzenia.

  435. Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. jaką nazwę nosi płomień, gdy gaz palny i powietrze (tlen) są wymieszane ze sobą przed podaniem do strefy spalania.

  1. płomień wewnętrzny,

  2. płomień kinetyczny,

  3. płomień dyfuzyjny,

  436. Pożar lasu o powierzchni 8 ha to pożar:

  1. mały,

  2. średni,

  3. duży.

  437. Przy pożarze obiektu użyto 12 prądów gaśniczych. Był to pożar:

  1. mały,

  2. średni,

  3. duży.

  438. Strefa „O” oznacza klasyfikację :

  1. występującego obciążenia ogniowego w budynku,

  2. występującej kategorii niebezpieczeństwa pożarowego,

  3. występującej strefy zagrożenia wybuchem.

  439. Maksymalna masa (ładunek) proszku gaśniczego zawartego w gaśnicy przewożonej to:

  1. 20 kg,

  2. 25 kg,

  3. 50 kg,

  440. Podział w sile 12 ratowników, to:

  1. zastęp,

  2. sekcja,

  3. pluton.

  441. Do ugaszenia pożaru zużyto 0,2 m 3 roztworu środka pianotwórczego, posługując się wytwornicą pianową. Jaką objętość piany uzyskano?

  1. 200 dm3,

  2. 2,4 m3,

  3. 15 m3.

  442. Przystępując do natarcia przy użyciu piany gaśniczej przyjmuje się określony, obliczeniowy czas podawania środka gaśniczego, po którym pożar powinien być całkowicie ugaszony (pokryty) pianą. W przypadku piany średniej czas ten wynosi:

  1. 5 min,

  2. 8 min,

  3. 10 min.

  443. Czy ciecze palne zalicza się do materiałów niebezpiecznych pożarowo?

  1. tak,

  2. nie,

  3. tak, jeżeli ich temperatura zapłonu jest niższa niż 328,15 K.

  444. Czy dopuszcza się rozgrzewanie smoły za pomocą otwartego ognia na dachu budynku w trakcie jego budowy?

  1. nie,

  2. tak ,

  3. tak, pod warunkiem, że konstrukcja dachu i jego pokrycie wykonane są z materiałów niepalnych.

  445. Stopień SEKCYJNEGO w Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiednikiem stopnia wojskowego:

  1. sierżanta,

  2. kaprala,

  3. młodszego chorążego.

  446. Czy w garażu dopuszcza napełnianie benzyną zbiornika w samochodzie?

  1. nie,

  2. tak, pod warunkiem, że garaż posiada sprawną wentylację mechaniczną lub wrota wjazdowe do garażu są otwarte w czasie napełniania, a samochód znajduje się w odległości nie większej niż 5m od drzwi wjazdowych do garażu,

  3. tak, pod warunkiem, że garaż posiada sprawną wentylację mechaniczną, a benzyna przelewana jest do zbiornika samochodu z kanistra, który posiada dopuszczenie do przechowywania w nim cieczy palnych o temperaturze zapłonu do 550C.

  447. Czy w jednokondygnacyjnym garażu podziemnym wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych?

  1. tak, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej w garażu przekracza 1500 m2,

  2. tak, jeżeli w strefie pożarowej znajduje się więcej niż 100 stanowisk postojowych,

  3. nie jest wymagane.

  448. Patronem strażaków jest św. Florian. W którym dniu obchodzone jest jego święto:

   1. 3 maja

   2. 4 maja

   3. co roku pierwsza niedziela w miesiącu maju

  449. Czy pomiędzy drogą pożarową a budynkiem mogą znajdować się drzewa?

  1. tak,

  2. nie,

  3. tak, pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza 3 m.

  450. Czy do celów ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi obrotowe?

  1. nie,

  2. tak,

  3. tak, pod warunkiem zapewnienia samoczynnego złożenia skrzydeł i pozostawienie ich w pozycji otwartej w razie pożaru.

  451. Procesowi spalania towarzyszą zjawiska wydzielania się ciepła na zewnątrz. Unoszeniem się ciepła podczas pożaru nazywamy zjawisko:

   1. Promieniowania

   2. Konwekcji

   3. Przewodzenia

  452. Podstawowy zespół ratownictwa medycznego to zespół wyposażony w środek transportu i sprzęt medyczny, środki łączności i leki, w którego skład wchodzą co najmniej:

  1. dwie osoby uprawnione do udzielania pierwszej pomocy medycznej, działające na polecenie i w porozumieniu z lekarzem,

  2. trzy osoby uprawnione do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy medycznej,

  3. jeden lekarz i dwie osoby uprawnione do udzielania pomocy medycznej:

  453. Batalion to:

  1. związek pododdziałów i oddziałów przewidziany do prowadzenia działań ratowniczych na terenie całego województwa,

  2. oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca,

  3. związek specjalistycznych grup ratowniczych, przewidzianych do przeprowadzania działań ratowniczych na terenie własnego województwa.

  454. Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce funkcjonują w oparciu o:

   1. Ustawę o Ochotniczej Straży Pożarnej,

   2. Ustawę „Prawo budowlane”,

   3. Ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”.

  455. Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to :

  1. tkanina wewnętrzna do izolacji cieplnej odzieży specjalnej, zapobiegająca poparzeniu ratownika,

  2. system uchwytów do mocowania uzbrojenia osobistego,

  3. krótka linka z hakiem do zabezpieczenia linii wężowych.

  456. W korpusie podoficerów straży pożarnej czwartym z kolei stopniem jest:

  1. starszy sekcyjny,

  2. ogniomistrz,

  3. starszy aspirant sztabowy,

  457. Szkoła Główna Służby Pożarniczej powstała w roku:

  1. 1975,

  2. 1981,

  3. 1982.

  458. Służba strażacka w służbie przygotowawczej trwa:

  1. rok,

  2. dwa lata,

  3. trzy lata.

  459. Wzór i sposób noszenia umundurowania oraz dystynkcji strażaków określa:

  1. Minister Spraw Wewnętrznych,

  2. Komendant Główny PSP,

  3. Komendant Główny na wniosek ministra spraw wewnętrznych,

  460. Wykonawcą piosenki "Płonąca stodoła " był:

  1. Krzysztof Krawczyk,

  2. Czesław Niemen,

  3. Stan Borys,

  461. Gdzie w Polsce odbywa się Ogólnopolski Festiwal Orkiestr:

  1. Ciechocinku,

  2. Ciechanowie,

  3. Niepokalanowie.

  462. Strażak PSP wybrany do organów ZOSP:

  1. traci uprawnienia strażaka,

  2. nie traci uprawnień strażaka,

  3. zawiesza się jego uprawnienia na czas trwania jego kadencji.

  463. Koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi:

  1. komenda rejonowa PSP,

  2. sołtys,

  3. gmina,

  464. Bezpieczne stężenie gazu palnego w mieszaninie z powietrzem podczas prac z użyciem otwartego ognia to stężenie, które nie przekracza:

  1. 10 proc. dolnej granicy wybuchowej gazu,

  2. 50 proc. dolnej granicy wybuchowej,

  3. 70 proc. dolnej granicy wybuchowej.

  465. Wykładziny podłogowe stosowane na drogach komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji powinny być co najmniej:

  1. niepalne,

  2. trudno zapalne,

  3. palne.

  466. Palenie podtrzymuje:

  1. tlen,

  2. argon,

  3. dwutlenek węgla,

  467. Najmniejsza wysokość drzwi w świetle na drogach ewakuacyjnych powinna wynosić:

  1. 190 cm,

  2. 195 cm,

  3. 200 cm,

  468. Butle z gazem propan-butan można napełniać:

  1. na stacjach CNG,

  2. w rozlewniach gazu,

  3. na stacjach CPN.

  469. Sekcja GCBA 6/32 "Jelcz" przy podaniu jednego prądu wody może rozwinąć się na maksymalną odległość:

  1. 560 m,

  2. 360 m,

  3. 400 m.

  470. Aby mogła powstać mechaniczna piana gaśnicza niezbędne są:

  1. woda, środek pianotwórczy, urządzenie,

  2. wodny roztwór środka pianotwórczego, gaz, urządzenie,

  3. woda, środek pianotwórczy, powietrze.

  471. Zawór wyposażony w zamknięcie grzybkowe z zamkiem rozpadającym się pod działaniem ciepła oraz, rozpryskiwacz, który rozbija wypływający strumień wody na drobne krople nosi nazwę;

  1. zraszacz,

  2. tryskacz,

  3. zawór alarmowo -gaśniczy.

  472. Zjawisko inhibicji (inaczej antykatalizy) procesu spalania występuje podczas gaszenia pożarów;

  1. halonami,

  2. parą wodną,

  3. dwutlenkiem węgla,

  473. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu może być zlokalizowany:

  1. przy wejściu do budynku,

  2. w dowolnym miejscu w budynku.

  3. Nie ma znaczenie lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu

  474. Litera "x" w górnym rzędzie znaków na tablicy ostrzegawczej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza:

  1. uwaga, promieniowanie,

  2. środek znajduje się pod stałym ciśnieniem,

  3. absolutny zakaz kontaktu danego materiału z wodą.

  475. W taktyce pożarniczej definicją, że „podstawowa forma walki z pożarem polegającym na bezpośrednim zwalczaniu ogniska pożaru, zmierzającego do całkowitego przerwania procesu spalania” jest to:

  a. osłona

  b. natarcie

  c. obrona

  476. Do wytwarzania piany lekkiej służy:

  a. wytwornica piany lekkiej

  b. prądownica piany lekkiej

  c. generator piany lekkiej

  477. Aby powstał proces spalania (pożar) potrzebne są:

  a. materiał palny, utleniacz, bodziec termiczny

  b. materiał palny, dwutlenek węgla, bodziec termiczny

  c. materiał samozapalny, bodziec termiczny.

  478. Przyporządkuj poszczególnym służbom ich numery telefonów alarmowych:

  a. Straż Pożarna ................ 997

  b. Policja ................ 999

  c. Pogotowie Ratunkowe ................ 998


  479. Do pobierania wody ze zbiornika wodnego przez motopompę służą węże:

  a. tłoczne

  b. tłoczno - ssawne

  c. ssawne

  480. Napisz, co w pożarnictwie oznacza skrót MDP:


  ....................................................................................................................................................................


  481. Jak ustawia się sekcja w stosunku do dowódcy na jego komendę „Sekcja w szeregu – Zbiórka”:

      a. po lewej stronie dowódcy

  b. po prawej stronie dowódcy

  c. frontem do dowódcy

  482. Uzbrojeniem osobistym strażaka ochotnika jest:

  1. Wąż pożarniczy W-52

  2. zatrzaśnik,

  3. gaśnica proszkowa

  483. Z czym kojarzą Ci się nazwy Polenit W, Polenit F:

  1. środkiem pianotwórczym,

  2. proszkiem gaśniczym

  3. halonami

  484. Pierwsza pomoc przy złamaniu zamkniętym polega na:

  1. Unieruchomieniu złamanej kości

  2. Unieruchomieniu złamanej kości wraz z kośćmi przed i za miejscem złamania.

  3. Unieruchomieniu złamanej kości wraz ze stawami przed i za miejscem złamania

  485. Sztuczne oddychanie stosujemy w celu:

  1. przywróceniu akcji (pracy) serca

  2. przywróceniu akcji serca i czynności oddechowych

  3. przywróceniu czynności oddechowych

 • Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szrajber Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-05 10:13:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Szrajber Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-22 15:29:45
  • Liczba odsłon: 1247
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 610434]

  przewiń do góry