1) Podaj definicję Urzadzenia przeciwpożarowego.
Urzadzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstawaniu, wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłaczniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.
2) Podaj definicje strefy zagrożonej wybuchem.
strefie zagrożenia wybuchem to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości;
3) Podaj minimalne wydajności pradownic hydrantów wewnetrznych.
1) dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s;
2) dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s
3) dla hydrantu 52 — 2,5 dm3/s;
4) dla zaworu 52 — 2,5 dm3/s.
4) Dokonaj podziału gaśnic ze względu na rodzaje grup pożarów, które nimi możesz ugasić.
1) A — materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
2) B — cieczy i materiałów stałych topiących się;
3) C — gazów;
4) D — metali;
5) F — tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych
5) Podaj gdzie w obiektach powinno sie umieszczać gaśnice.
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
6) Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany.
1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;
5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.
7) Wymień jakie zasady powinny być przestrzegane podczas prowadzenia prac ożarowo niebezpiecznych.
1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych;
2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;
3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;
4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;
5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru
8)Na kim ciąży obowiązek wykonywania i utrzymywania psaów przeciwpożarowych.
1) kierownikach lub właścicielach zakładów przemysłowych, obiektów magazynowych i użyteczności publicznej;
2) właścicielach linii kolejowych;
3) komendantach poligonów;
4) właścicielach lub zarządcach lasów położonych przy drogach publicznych;
5) właścicielach dróg zakładowych.
9) Jakie minimalne odległości nalezy zachować przy ustawianiu stert, stogów i brogów.
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych — 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym — 20 m;
2) od dróg publicznych i torów kolejowych — 30 m;
3) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia — 30 m;
4) od lasów i terenów zalesionych — 100 m;
5) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe — 30 m.
6) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10m
10) Wymień jakie znasz oznaczenia stref zagrożonych wybuchem.
1) strefę Z 0 — strefa 0;
2) strefę Z 1 — strefa 1;
3) strefę Z 2 — strefa 2;
4) strefę Z 10 — strefa 20;
5) strefę Z 11 — strefa 21 lub strefa 22 (w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej).
11) Jakich drzewostanów nie dotyczy obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych.
1) lasów zaliczonych do III kategorii zagrożenia pożarowego;
2) drzewostanów starszych niż 30 lat położonych przy drogach publicznych i parkingach oraz drzewostanów położonych przy drogach o nawierzchni nieutwardzonej, z wyjątkiem dróg poligonowych i międzypoligonowych;
3) lasów o szerokości mniejszej niż 200 m.
12) Wymień obowiązki właścicieli lub zarządców lasów, których kompleksy leśne tworzą obszary o wielkości przekraczającej 300 ha.
1) zorganizować w okresie zagrożenia pożarowego obserwację i patrolowanie lasów w celu wykrywania pożarów oraz alarmowania o ich powstaniu;
2) zapewnić i utrzymywać źródła wody do celów przeciwpożarowych;
3) utrzymywać dojazdy pożarowe wyznaczone w planie urządzenia lasu zgodnie z przepisami w sprawie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów;
4) oznakować stanowiska czerpania wody znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa;
5) urządzić i utrzymywać w miejscach wyznaczonych, w porozumieniu z właściwymi miejscowo komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej, bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasów;
6) uzgodnić projekt planu urządzenia lasu, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu oraz projekt planu ochrony parku narodowego, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dla lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego.
13) Omów jakie warunki panujące w obiekcie decydują o uznaniu budynku za zagrażający życiu ludzi w nim przebywającym.
1) szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
2) długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
3) występowania w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
4) niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
5) niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w określony w nich sposób;
6) braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.
14)Podaj jakie elementy powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposobu poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi,
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego , z uwzględnieniem graficznych danych
9) wskazania osób lub podmiotów opracowujących instrukcję
15) Wymień znane ci materiały niebezpieczne pożarowo.
a) gazy palne,
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
e) materiały wybuchowe i pirotechniczne,
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
g) materiały mające skłonności do samozapalenia
16) Podaj definicję pasa pzreciwpożarowego.
Pas przeciwpożarowy to system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym lub powierzchni wylesionych i oczyszczonych do warstwy mineralnej.
17) Podaj definicję zaworu hydrantowego.
Zawór hydrantowy ręczny zawór odcinający umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wyposażony w nasadę 52 umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych;
18) Powiedz na czym polega ochrna przeciwpożarowa.
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
3) prowadzenie działań ratowniczych.
19) Do czego zobowiązany jest właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, którego obowiazkiem jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
20) Podaj definicje działań ratowniczych.
Działania ratownicze to każda czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
21) Omów jak powinien być zaprojektowany , wykonany budynek i urządzenia z nim związane.
1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z RMI z dnia 12 kwietnia 2002r.,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
4) możliwość ewakuacji ludzi,
22)Dokonaj podziału budynków ze względu na sposób użytkowania i przeznaczenie.
1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,
2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,
3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.
23) Omów podział budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL
1) ZL I — zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
2) ZL II — przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
3) ZL III — użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
4) ZL IV — mieszkalne,
5) ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
24) Wymień znane ci klasy odporności pożarowej budynków od największej do najmniejszej.
Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”,
25) Wymień budynki, których nie dotyczą klasy odporności pozarowej.
1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,
2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) o kubaturze brutto do 1 500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
c) o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną,
3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2.
26) Co rozumiesz pod pojęciem strefy pożarowej?

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków

lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego,

bądź też pasami wolnego terenu o określonych szerokościach.

27)Omów jakie wymagania powinien spełniac przedsionek przeciwpożarowy.
Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4x1,4 m, ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku — o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.
28)Omów zadania wentylacji oddymiającej.
1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację,
2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.
29) Omów wymagania ewakuacyjne dla budynków IN.
1) odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt — 50 m, a przy bezściółkowym — 75 m,
2) w bezściółkowym chowie bydła, trzody chlewnej i owiec, jeżeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk, a owiec — 200 sztuk, należy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne,
3) w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt aniżeli wymieniona w pkt 2 należy stosować co najmniej dwa wyjścia, a z pomieszczeń podzielonych na sekcje — co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z każdej sekcji,
4) wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.
30) Omów jakie wymagania stawia się ścianom i stropom, które stanowią elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego — 0,5% powierzchni stropu.
31) Omów rolę i znaczenie muzeum pozarniczego.
Muzeum - "Dom Muz", - skarbnica narodowych pamiątek, - przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury pożarniczej, - zbieranie i ochrona przed zniszczeniem wytworów rąk i umysłów ludzi, - ukazywanie postępu technicznego i organizacyjnego w pożarnictwie, - ukazywanie historii OSP i środowiska, - prezentowanie dorobku miejscowych strażaków, - zbieranie i udostępnianie legend, wierzeń, obyczajów związanych z pożarnictwem i strażami, - organizowanie wystaw, prelekcji i lekcji dla młodzieży szkolnej.
32) Z jakich pomieszczeń nalezy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne?
Powierzchnia pomieszczenia zagrożonego wybuchem przekracza 100 m2,
- powierzchnia pomieszczenia produkcyjnego lub magazynowego, o obciążeniu ogniowym powyżej 500 MJ/m2 lub kategorii ZL l, ZL II, ZL III, ZL V, przekracza 300 m2, - powierzchnia pomieszczenia produkcyjnego lub magazynowego, o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 przekracza 1000 m2 bądź, gdy długość przejścia w nich jest większa niż 50 m, bez względu na to, na której kondygnacji pomieszczenie jest usytuowane, - liczba osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu przekracza 50, a w pomieszczeniu zaliczonym do kategorii ZL II – 30.
32) Wymień kolejno stopnie w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej.
sekcyjny, starszy sekcyjny, młodszy ogniomistrz, ogniomistrz, starszy ogniomistrz.
33) Kto podejmuje decyzję i odpowiada ze organizację łaczności miedzy ratownikami oraz z innymi służbami uczestniczącymi w akcji ratowniczej?
Kierujący akcją ratowniczą.
34) Jaki wkład do dorobku swego środowiska wnosiły OSP działające w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej?
Zapobieganie pożarom i zmniejszanie ich skutków, - zdobywanie wyposażenia bojowego, - realizacja inwestycji z funduszy państwa, gminy i poprzez czyny społeczne, - prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie przeciwpożarowym. - prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, - integrowanie społeczeństwa, - rozwijanie pracy z kobietami i młodzieżą, - obrona własnych tradycji, obyczajów, przekonań, wartości narodowych i chrześcijańskich, - organizowanie muzeów pożarniczych, pisanie kronik, opracowywanie historii straży.
35) Z jakich pomieszczeń drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz?
Zagrożonych wybuchem, - do których jest możliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych tub substancji trujących, duszących bądź innych mogących utrudnić ewakuację, - w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób, - magazynowych o powierzchni ponad 200 m2, - przeznaczonych dla więcej niż 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania.
36) Wymień kolejno stopnie w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy.
37) Czym zajmuje się ratownictwo chemiczne w straży pożarnej?
Ratownictwo chemiczne polega na ograniczaniu lub/ i likwidacji uwalnianych (uwolnionych) do otoczenia niebezpiecznych materiałów chemicznych, stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska.
38) Wyjaśnij co rozumiesz pod pojęciem strefy bezpośrednich działań ratowniczych?
Jest to obszar, w którym występuje zagrożenie dla życia i zdrowia, a prawo przebywania w nim mają wyłącznie ratownicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej,
39) Jakie wymagania w zakresie ewakuacji powinien spełniać budynek inwentarski?
Odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt - 50 m, a przy bezściółkowym - 75 m, - w bezściółkowym chowie bydła, trzody chlewnej i owiec, jeżeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk, a owiec - 200 sztuk, należy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne, - w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt należy stosować co najmniej dwa wyjścia, a z pomieszczeń podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z każdej sekcji, - wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.
40) Zakładamy, że masz założyć i bieżąco prowadzić kronikę OSP liczącej ponad 100 lat. Jakie podejmiesz działania?
Zapoznanie się z literaturą historyczną (T. Olejnik, J. R. Szaflik, S. Kuta), - zebranie materiałów źródłowych i relacji weteranów, materiałów celu opracowania zarysu historii miejscowości i OSP, - systematyczne zbieranie materiału i bieżących informacji oraz ich selekcje, - okresowe wpisy do kroniki, - opracowanie zasad wpisów i szaty graficznej oraz ilustracji, - określenie podstawowych problemów, które powinny być podejmowane w kronice, - zachowanie proporcji w podejmowanej tematyce, - zachowanie obiektywizmu i autentyzmu w relacjonowaniu zdarzeń.
41) Przedstaw najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w Polsce w XIX w.
Nieostrożność ludzka (zaprószenie ognia), - otwarte paleniska, oświetlanie świecami i kagankami, niewłaściwe systemy ogrzewania, - nieporządki w obejściach, niewłaściwe obchodzenie się z materiałami łatwo palnymi, - powszechne używanie ogni sztucznych tzw. fajerwerków, - wadliwe budownictwo (nadmierne zagęszczenie w miastach, używanie materiałów łatwo palnych, wadliwe kominy, nieporządki), - podpalenia, - uderzenie piorunów, - wady, zaniedbania w procesach technologicznych w fabrykach i rzemiośle, - ogólnie niski stopień kultury.
42) Jakie zadania podjęli polscy strażacy w walce z okupantem niemieckim?
Zbieranie i przechowywanie broni, amunicji, środków łączności, - ukrywanie i przechowywanie narodowych pamiątek i symboli (np. sztandarów, medali, odznaczeń, proporcy, pucharów, dyplomów, zdjęć, dokumentów itp.), - podjęcie podziemnej walki zbrojnej w ramach: ZWA-AK.BCh.GL-AL itp..-prowadzenie walki w ramach samodzielnej organizacji "Skala" (23 XII 1939 r.). - udział w powstaniu warszawskim.
43) Wymień kolejno stopnie w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej.
młodszy kapitan, kapitan, starszy kapitan, młodszy brygadier, brygadier, starszy brygadier, nadbrygadier, generał brygadier.
44) Czym zajmuje się ratownictwo wodne w straży pożarnej?
Ratownictwo wodne to zespól czynności podejmowanych przez straże pożarne na wodzie lub pod wodą, polegających na ratowaniu zagrożonych ludzi oraz ograniczaniu bądź usuwaniu awarii instalacji, urządzeń i budowli hydrotechnicznych.


45) Jak nazywa się najwyższe odznaczenie nadawane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
Odp. Złoty Znak Związku.
46) Omów rolę l znaczenie muzeum pożarniczego.
Muzeum - "Dom Muz", - skarbnica narodowych pamiątek, - przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury pożarniczej, - zbieranie i ochrona przed zniszczeniem wytworów rąk i umysłów ludzi, - ukazywanie postępu technicznego i organizacyjnego w pożarnictwie, - ukazywanie historii OSP i środowiska, - prezentowanie dorobku miejscowych strażaków, - zbieranie i udostępnianie legend, wierzeń, obyczajów związanych z pożarnictwem i strażami, - organizowanie wystaw, prelekcji i lekcji dla młodzieży szkolnej.
47) Co należy obowiązkowo podać dyżurnemu straży pożarnej podczas zgłoszenia pożaru?
 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
 • adres i nazwę obiektu,
 • co się pali, na którym piętrze
 • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego
   
  48) Dokonaj podziału członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Odp. Członkowie OSP dzielą się na :
 • czynnych,
 • honorowych,
 • wspierających,
 • młodzieżowych drużyn pożarniczych.
49) Wyjaśnij okr eśl enie ”rota” jako składnika st ruktury na potrzeby działania ratowniczego jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Rota – dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające, wyposażony w sprzęt ochrony osobistej.

50) . Wyjaśnij określenie ”sekcja” jako składnika struktury na potrzeby działania ratowniczego jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Sekcja - pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.
51) Wymień rodzaje pian gaśniczych i podaj ich liczby spienienia.
piana ciężka ( Ls do 20), piana średnia ( Ls 20-200) , piana lekka ( Ls powyżej 200)

52) Wymień jakie podstawowe dane należy uzyskać w celu przeprowadzenia skutecznej ewakuacji zagrożonych osób podczas pożaru budynku.
 • liczę osób będących w niebezpieczeństwie
 • wiek zagrożonych oraz ich stan psychiczny i fizyczny
 • miejsce pobytu ludzi
 • rodzaj grożącego niebezpieczeństwa
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szrajber Rafał
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-01 12:29:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Szrajber Rafał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-26 12:38:23
 • Liczba odsłon: 958
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610425]

przewiń do góry