Zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych

1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

4) ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzajacym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  
5) rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,
6) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
7) wstępne ustalanie nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaniedbań, powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania, 

8) zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analiz poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład 

Obowiązki strażaka przeprowadzającego czynności kontrolno – rozpoznawcze

O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności zawiadamia się kontrolowanego na piśmie z określeniem:

1) zakresu czynności,
2) przewidywanego czasu trwania tych czynności,
3) miejsca ich prowadzenia,
4) imienia i nazwiska strażaka.

Przed przystąpieniem do czynności strażak jest obowiązany okazać kontrolowanemu upoważnienie do ich przeprowadzenia, legitymację służbowa oraz doręczyć zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności, a także zapoznać kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami.

Obowiązki kontrolowanego


Kontrolowany jest obowiązany umożliwić strażakowi przeprowadzenie czynności, a w szczególności:

1) umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności,
2) zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,
3) umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,
4) zapewnić warunki do pracy, w tym w miarę możliwości samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
5) udostępnić środki łączności, a w przypadku gdy kontrolowany jest przedsiębiorcą – także inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do wykonania czynności.

Kontrolowany jest obowiązany udzielać strażakowi wyjaśnień w sprawach objętych zakresem czynności.

Strażak ma prawo wstępu oraz poruszania się po terenie objętym czynnościami na podstawie legitymacji służbowej, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 25 ustawy o PSP.

 

W związku z tym osoba uprawniona do przeprowadzenia tych czynności ma prawo:

1) wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, z wyłączeniem części mieszkalnej oraz stanowiących własność bądź zarządzanych przez:
a) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną,
b) obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne bądź inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych,
2) żądania wyjaśnień w sprawach związanych z ujawnionymi nieprawidłowościami.
Komendant powiatowy (miejski) PSP, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:
1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
2) wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru - decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Organem odwoławczym od ww. decyzji jest komendant wojewódzki PSP.
 
 
Dokumentowanie czynności kontrolno – rozpoznawczych

Z ustaleń dokonanych w toku czynności strażak sporządza protokół, którego oryginał jest obowiązany doręczyć bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) PSP.

Protokół podpisują strażak oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona, po zapoznaniu się z treścią protokołu. W razie odmowy podpisania protokołu, strażak czyni o tym wzmiankę w protokole.

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem, o czym strażak jest obowiązany ich pouczyć.

Oryginał protokołu zatrzymuje strażak, a kopię doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu.

 

Podstawy prawne:


1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późniejszymi zmianami) ,

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźniejszymi zmianami) ,

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137),

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szrajber Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-04 08:47:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szrajber Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-07 12:56:59
  • Liczba odsłon: 951
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610420]

przewiń do góry