Zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, Komenda Miejska PSP w Płocku prowadzi na bieżąco Archiwum Zakładowe.

Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie archiwum jest Mieczysława Portalska inspektor w KM PSP Płock. 

Na dzień 31 grudnia 2006r. w Archiwum Zakładowym Komendy Miejskiej PSP w Płocku zgromadzono:

·          177 jednostek archiwalnych kategorii „A” (ok. 2,9 m bieżącego);

·          1256 jednostek archiwalnych kategorii „B” (ok. 52 m bieżących).

Udostępnianie akt

Udostępnianie akt tworzących zasób archiwalny Komendy Miejskiej PSP w Płocku odbywa się według zasad i wytycznych określonych w cytowanej powyżej Instrukcji nr 28.

·         Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt resortu spraw wewnętrznych i administracji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli.

·         Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osoby przez niego upoważnione mogą wyrazić zgodę na udostępnianie osobom prawnym i fizycznym dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, akt przechowywanych we wszystkich archiwach resortu spraw wewnętrznych i administracji.

·         Udostępnianie cudzoziemcom, dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, akt przechowywanych w archiwach (składnicach akt) resortu spraw wewnętrznych i administracji odbywa się każdorazowo na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź upoważnionej przez niego osoby.

·         Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:

·         temat i zakres pracy naukowej lub cel wykorzystania;

·         dane osobowe ubiegającego się, nazwę instytucji, w której lub na rzecz, której praca jest realizowana.

Wiadomości uzyskane z udostępnianej dokumentacji nie mogą być wykorzystywane w sposób lub w celach naruszających obowiązujące prawo.

Archiwa, udostępniając dokumentację, nie potwierdzają prawdziwości wiadomości w nich zawartych. W związku z tym osoby zapoznające się z tymi materiałami dla celów naukowo-badawczych lub ze względu na swój interes prawny powinny być poinformowane o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste. Osoba, której udostępnia się dokumentację potwierdza podpisem przyjęcie tej informacji do wiadomości.

Szczegółowe zasady udostępniania akt dla celów naukowo-badawczych i innych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji określają odrębne przepisy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dla celów naukowo-badawczych i innych akta udostępnia się wyłącznie na miejscu w Archiwum w obecności pracownika archiwum.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-13 15:56:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-13 15:57:31
  • Liczba odsłon: 3600
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610421]

przewiń do góry