NOWE KWALIFIKACJE CZŁONKÓW

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

SZANSĄ NA ZDOBYCIE DOBREGO ZAWODU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REGULAMIN PROJEKTU

§ 1. Informacje ogólne

1.     Projekt „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” realizowany w okresie 01.08.2011 r.-30.12.2011 r. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej w regionach, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

2.     Realizatorem Projektu jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

§ 2. Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie Projektu pojęcia oznaczają:

 

1.        Uczestnik Projektu – zakwalifikowany do Projektu mieszkaniec bądź mieszkanka z terenu gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców powiatu płockiego będący strażakiem bądź strażaczką należącym(cą)
do Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).

2.        Beneficjent/Biuro Projektu – Gmina - Miasto Płock/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Wyszogrodzka 1a

3.        Zespół Projektowy – Personel projektu zatrudniony w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku

 

§ 3. Wsparcie w ramach Projektu

1.     W ramach Projektu zaplanowano przygotowanie teoretyczne i praktyczne 40 strażaków (w tym 3 kobiet) do nabycia uprawnień do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych poprzez przystąpienie
do egzaminu końcowego w ww. zakresie. Kurs przygotowawczy obejmie 104 h zajęć, w tym 44 h teoretycznych i 60 h praktycznych zakończonych egzaminem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie wrzesień-listopad 2011 r.

2.     Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć.

3.     Uczestnikom Projektu zapewnimy materiały szkoleniowe, komplet odzieży do ćwiczeń, catering w postaci napoi, uczestnictwo w szkoleniu,  przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycznego

4.     Po zakończeniu zajęć zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca Projekt z udziałem Uczestników Projektu,
na której zostaną wręczone zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz upominki udziału w szkoleniu
.


§
4. Rekrutacja do Projektu

1.     Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do Projektu jest mieszkańcem/mieszkanką  
z terenu gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców powiatu płockiego oraz:

 

ü  jest członkiem(nią) Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)

ü  ukończone 18 lat,

ü  posiada aktualne badania lekarskie,

ü  jest ubezpieczona.

 

2.     Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w § 4 pkt 1 Regulaminu oraz złożenie
w Biurze Projektu dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu, tj.:

ü  formularz zgłoszeniowy udziału w Projekcie

ü  wstępna deklaracja uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności do projektu

ü  zaświadczenie Prezesa OSP o przynależności do Ochotniczej Straży Pożarnej,

ü  karta zgłoszenia z kartą skierowania.

 

oraz spełnienie kryterium doboru określonych w pkt 7.

 

3.     Wzory dokumentów rekrutacyjnych zostaną przekazane Prezesom właściwych jednostek OSP uczestniczącym
w spotkaniu informacyjno-promocyjnym zorganizowanym przez Beneficjenta.  

4.     Dokumenty rekrutacyjne wymienione w § 4 należy złożyć za pośrednictwem OSP do Biura Projektu. Beneficjent dopuszcza przekazanie dokumentów osobiście lub przesłanie dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową na adres Biura Projektu. Dokumenty przesłane pocztą muszą w wyznaczonym dniu dotrzeć do Biura Projektu.

5.     Rekrutację przeprowadzi Koordynator Projektu wspólnie z naczelnikiem wydziału operacyjnego, którzy podejmą decyzję
o zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie, na podstawie złożonego kompletu dokumentów i przyjętych dodatkowych kryteriów projektowych.

6.     Rekrutacja będzie prowadzona do 24.08.2011 r. lub do zakwalifikowania do Projektu planowanej liczby osób
(w tym 3 Kobiet), które zostaną objęte wsparciem.

7.     W przypadku większej liczby zainteresowanych preferowane będą:

ü kobiety

ü osoby bezrobotne,

ü osoby zatrudnione w rolnictwie,

ü członkowie OSP z jednostek włączonych do Krajowego Systemu – Ratowniczo – Gaśniczego.

 

8.        W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa Uczestników Projektu w ilości 40( mężczyzn i kobiet) i lista rezerwowa (10 osób).

9.        Osoby zakwalifikowane do listy podstawowej Uczestników Projektu i listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach rekrutacji i harmonogramie zajęć.

10.     Każdy zakwalifikowany Uczestnik Projektu podpisze deklarację uczestnictwa w Projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

ü bezpłatnego udziału w Projekcie,

ü zgłaszania uwag i oceny odbywających się zajęć,

ü otrzymania zaświadczenia uczestnictwa w Projekcie i ukończenia szkolenia,

ü otrzymania przewidzianych w Projekcie materiałów szkoleniowych,

ü otrzymania przewidzianej w Projekcie odzieży do ćwiczeń,

ü otrzymania przewidzianych w Projekcie napojów,

ü udziału w konferencji podsumowującej.

 

2. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:

ü przestrzegania niniejszego Regulaminu

ü uczestnictwa w co najmniej 80% przewidzianych dla Uczestnika Projektu zajęciach (w szczególnych przypadkach usprawiedliwienie nieobecności następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub przedłożenie koordynatorowi dokumentu potwierdzającego wystąpienie zaistniałych okoliczności; za usprawiedliwioną nieobecność Beneficjent uznaje nieobecność z przyczyn zdrowotnych bądź losowych)

ü punktualnego i aktywnego udziału w zajęciach w terminach wyznaczonych przez Beneficjenta

ü każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na przedkładanych przez Beneficjenta listach obecności

ü wypełniania przedkładanych przez Beneficjenta ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego rezultatów, w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu.


§
6. Postanowienia końcowe

1.     W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator Projektu.

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2011 r. i obowiązuje przez okres trwania Projektu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

 

Kategoria

Dane Osoby
zainteresowanej uczestnictwem w projekcie

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

pesel

 

Wykształcenie

Dane kontaktowe

Brak

 

Ulica

 

Podstawowe

 

Nr domu

 

Gimnazjalne

 

Nr lokalu

 

Ponadgimnazjalne

 

Miejscowość

 

Pomaturalne

 

Kod pocztowy

 

Wyższe

 

Powiat

 

Obszar

Miejski (gminy miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców)

Wiejski (gminy wiejskie)

Obszar miejski

 

Obszar wiejski

 

Telefon stacjon.

 

Tel. komórkowy

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Status osoby na rynku pracy

Bezrobotny
(zarejestrowany w Urzędzie Pracy)

Tak

 

Nie

 

Nieaktywny zawodowo

Osoba, która nie pracuje i nie jest zarejestrowana jako bezrobotna

Tak

 

Nie

 

w tym

osoba ucząca się lub kształcąca

 

Zatrudniony

Tak

 

Nie

 

w tym

Rolnik

 

Samozatrudniony

 

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie

(od 2 do 9 pracowników)

 

Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie
(10-49 pracowników)

 

 

 

Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie
(50-249 pracowników)

 

Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
(pow. 250 pracowników)

 

 

 

Zatrudniony w administracji publicznej

 

 

 

Zatrudniony w organizacji pozarządowej

 

 

Dokładna nazwa
zakładu pracy

 

Adres

 

Przynależność do OSP

Tak

 

Nie

 

Dokładna nazwa OSP

 

 

Oświadczam, iż dane zamieszczone w formularzu są zgodne z prawdą.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zgodnie
z art. 7 pkt 2 i 5, art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) dla potrzeb procesu rekrutacji do Projektu.

 

 

 

                ………………………………………………………                 ……………………………………………………

                                   (data, miejscowość)                                                                         (czytelny podpis osoby)

 

 

 


 

Formularz zgłoszeniowy do Projektu przyjęto w Biurze Projektu w dniu …………………  2011r.

 

…………………………………………………………………         Podpis specjalisty ds. rekrutacji i promocji

 

 


 

WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Ja, niżej podpisany(na) ……………………………………………………………………………………

Członek/Członkini Ochotniczej Straży Pożarnej* w …………………………………………………..

oświadczam iż jestem mieszkańcem/mieszkanką  z terenu gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast
do 25 tys. mieszkańców powiatu płockiego oraz
zapoznałem(łam) się z regulaminem projektu i jestem zainteresowany(na) uczestnictwem w Projekcie „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” realizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

 

…………………………………………..
                     (data i czytelny podpis)

*/niewłaściwe skreślić

 


 

 

ZAŚWIADCZENIE PREZESA OSP
O PRZYNALEŻNOŚCI DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Niniejszym zaświadcza się, iż Pan/Pani …………………………………………………………………………...

urodzony(na) ………………………………. w ………………………………………………………………….

zamieszkały(a) w …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

jest członkiem/członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w ………………………………………………………...

Nr legitymacji członkowskiej ……………………………………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, iż:

·         Ochotnicza Straż Pożarna w …………………………………………………………………………

jest/nie jest* włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

 

…………………….                                 .......................................................................

                      (data, miejscowość)                                                                                (Pieczęć imienna i czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia)

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wróbel Jarosław
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-11 19:58:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wróbel Jarosław
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-08 13:10:54
  • Liczba odsłon: 1727
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610430]

przewiń do góry