link do Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

http://www.zosprp.pl/php/regulaminy/otwp2005.pdf

 

Załącznik nr 1

P R O T O K O Ł


z posiedzenia jury eliminacji ...............................................

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

w ..............................................


Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji ........................................... w składzie:


 1. .......................................................................... - Przewodniczący

 2. .......................................................................... - Sekretarz

 3. .......................................................................... - członek

 4. .......................................................................... - członek

 5. .......................................................................... - członek


po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji ..............................................:


I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

 1. ........................................................ - ........................... - ................pkt.

 2. ........................................................ - ........................... - ................pkt.

 3. ........................................................ - ........................... - ................pkt.

 4. ........................................................ - ........................... - ................pkt.

 5. ........................................................ - ........................... - ................pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)

 1. ......................................................... - ........................... - ................pkt.

 2. ......................................................... - ........................... - ................pkt.

 3. ......................................................... - ........................... - ................pkt.

 4. ......................................................... - ........................... - ................pkt.

 5. ......................................................... - ........................... - ................pkt.


III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. .......................................................... - ........................... - ................pkt.

2. ......................................................... - ........................... - ................pkt.

3. ......................................................... - ........................... - ................pkt.

4. ......................................................... - ........................... - ................pkt.

5. ......................................................... - ........................... - ................pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)

 1. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

 2. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

 3. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

 4. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

 5. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

2. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

3. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

4. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

5. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

2. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

3. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

4. ......................................................... - ........................... - .................pkt.

5. ......................................................... - ........................... - .................pkt.


Podpisy jury

 1. .................................

 2. .................................

 3. .................................

 4. .................................

 5. .................................


 

 

Załącznik nr 2

I N F O R M A C J A

o przebiegu eliminacji ............................

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

w .................................................


Komitet Organizacyjny eliminacji gminnych (powiatowych, wojewódzkich) stwierdza, że na ogólną liczbę .......... wsi w gminie (gmin w powiecie, powiatów w województwie) zorganizowano ................. eliminacji szczebla podstawowego (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), w którym udział wzięło .................... uczestników, w tym:

 • w grupie I - .....................................

 • w grupie II - .....................................

 • w grupie III - .....................................


Forma pomocy ze strony głównych współorganizatorów:

...........................................................................................................................................

(nazwa instytucji, organizacji, rodzaj pomocy)

..........................................................................................................................................

Przybliżone koszty eliminacji na szczeblu gminy (powiatu, województwa) - .........................................., w tym na nagrody ................................................................


Instytucje wspierające finansowo przeprowadzenie Turnieju:

...........................................................................................................................................

(nazwa instytucji, organizacji, rodzaj pomocy)

..........................................................................................................................................

(przybliżone środki otrzymane z zewnątrz)

Wydatki własne Związku ...................................................................................................


Rodzaj nagród, wyróżnień .................................................................................................

...........................................................................................................................................


Uwagi i wnioski organizatorów i uczestników turnieju .......................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................


........................................... ............................................

(data) (organizator)
Załącznik nr 3

KARTA UCZESTNIKÓW

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”


Komitet Organizacyjny OTWP stwierdza na podstawie protokołu jury, że następujący uczestnicy zakwalifikowali się do eliminacji ......................................... Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:

Grupa wiekowa

I grupa

II grupa

III grupa

Dane personalne


Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania

Miejscowość

Gmina, Powiat

Województwo

Nazwa i adres szkoły


Imię i nazwisko, zawód, miejsce pracy i adres osoby przygotowującej zawodnika do Turnieju.
Podpisy członków komisji:

 1. ..................................................................

 2. ..................................................................

 3. ..................................................................

 4. ..................................................................

......................................., dnia.............................. 5. .................................................................


Załącznik nr 4


 

OŚWIADCZENIE - ZOBOWIĄZANIE


Oświadczam iż, biorę odpowiedzialność za uczestników (grupa I, II i III) z województwa ....                                Finału Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbędzie się w miejscowości ..................................... w dniach ..................................., organizowanego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej .

Zobowiązuję się do przestrzegania przez grupę zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania Finału, jak i na wycieczkach i imprezach zorganizowanych w ramach Finału......................................................

Podpis opiekuna grupy

......................................

(miejscowość, data)Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szrajber Rafał
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-09 14:16:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Szrajber Rafał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-09 14:23:05
 • Liczba odsłon: 1345
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610451]

przewiń do góry