REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY MIEJSKIEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W PŁOCKU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zwanej dalej „komendą miejską”, określa szczegółową organizację komendy miejskiej, w tym: kierowanie pracą komendy miejskiej;

1)      kierowanie pracą komendy miejskiej;

2)      strukturę organizacyjną komendy miejskiej;

3)      zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)      wzory pieczęci i stempli;

5)      liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej.

 

§ 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do II kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

2.    Terenem działania komendy miejskiej jest obszar powiatu płockiego oraz Płock – miasto na prawach powiatu zwany dalej „obszarem działania”.

3.    Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Płock.

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)         KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2)         OSP - ochotniczą straż pożarną;

3)         jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4)         ksr-g- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy miejskiej

§ 4. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem miejskim”, zastrzega się dokumentację:

1)         dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki,   są przedkładane komendantowi miejskiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2)         kierowaną do KW PSP,   Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3)         pisma kierowane do senatorów i posłów;

4)         odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej oraz jej pracowników;

5)         zakresy czynności zastępcy komendanta miejskiego, oraz pracowników i strażaków komendy miejskiej;

6)         zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów ziemskiego i grodzkiego.

7)         Władcze akty administracyjne wydane przez komendanta miejskiego jego organu administracji publicznej.

2.    Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

3.    Komendant miejski lub zastępca komendanta miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy miejskiej

§ 5. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)     Wydział Operacyjny            -symbol – MR;

 

2)     Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy         -symbol – MZ;

3)     Wydział Organizacyjno – Kadrowy -symbol – MO;

4)     Sekcja Finansowa -symbol – MF;

5)     Wydział Kwatermistrzowski -symbol – MT;

1)     Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze:

a)           Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1-symbol MJRG-1;

b)           Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2,-symbol MJRG-2;

          c)           Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 -symbol MJRG-3.

 

§ 6.1. Komendantowi miejskiemu podlegają bezpośrednio:

1)      Wydział Organizacyjno-Kadrowy,

2)      Sekcja Finansowa,

2.       Zastępca Komendanta nadzoruje:

1)         Wydział Operacyjny

2)           Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy,

3)           Wydział Kwatermistrzowski,

4)      Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze.

 

§ 7.1. Wydział operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:

1)      operacyjnych,

2)      szkoleniowych,

3)        informatyki,

4)      łączności.

2.       Wydział Organizacyjno – Kadrowy realizuje zadania w zakresie spraw:

1)                      organizacyjnych

2)                        archiwizacji,

3)                      kadrowych,

4)                      obronnych,

5)                      ochrony informacji niejawnych,

6)                      BHP.

 

3.       Wydział Kwatermistrzowski realizuje zadania w zakresie spraw

1)                      kwatermistrzowskich,

2)                      technicznych.                            

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8.1 . Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant miejski.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

1)             planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej;

2)             podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3)             sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy miejskiej , analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)             współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)             współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;

6)             współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7)             załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

8)             realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9)             realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10)         realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11)         opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12)         wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13)         przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14)         realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego funkcji w miejskim zespole   reagowania kryzysowego;

15)         współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

16)           realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze działania.

§ 9 . Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:

w zakresie spraw operacyjnych:

1)             analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze działania oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzonych akcji ratowniczych;

2)             opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)             przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)             koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze działania;

5)             przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych

6)             analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)             zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8)             sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)             współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10)         przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować   w akcjach ratowniczych;

11)         nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12)         przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze działania pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13)         przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14)         koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

15)         prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g   na obszarze działania;

16)         bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

 

w zakresie spraw szkolenia:

17)         planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i OSP na obszarze działania;

18)         organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

19)         inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze działania;

20)         organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.

w zakresie spraw informatyki:

21)         analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie   sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;

22)         zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej   funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;

23)         nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;

24)         współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

25)         planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

26)         sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

27)         wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

28)         systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;

29)         realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

30)         utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;

31)         nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

w zakresie spraw łączności:

32)         planowanie organizacyjne planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

33)         nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;

34)         zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;

35)         współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

36)         analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;

37)         koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy miejskiej;

38)         planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik   łączności;

39)         sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

§ 10. Do zadań   Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego należy w szczególności:

1)             rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2)             współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3)             inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania;

4)             opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5)             opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6)             analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na obszarze działania, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;

7)             opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8)             organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

9)             organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego;

10)         rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

11)         przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

12)         przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

13)         wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

14)         wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

15)         nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;

16)                   opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

§ 11. Do zadań Wydziału Organizacyjno – Kadrowego należy w szczególności:

w zakresie spraw organizacyjnych:

1)             realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;

2)             organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;

3)             opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;

4)             prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;

5)             organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

6)             przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;

7)             opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;

8)             organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

9)             realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;

10)         prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego;

11)         nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej,

12)         zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

w zakresie spraw archiwizacji:

13)         prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.   przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

w zakresie spraw kadrowych:

14)         realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;

15)         przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

16)         opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;

17)         opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

18)         ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;

19)         prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;

20)         sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;

21)         realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;

22)         analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

w zakresie spraw obronnych:

23)         prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;

24)         koordynowanie realizacji zadań obronnych;

w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

25)         prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

26)         sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

27)         prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

28)         przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

29)         ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn   i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

30)         współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,   w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

31)                   uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa

32)         uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

33)         zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

34)         kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

35)         opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

36)         planowanie i   prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

37)           administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych.

§ 12. Do zadań Sekcji Finansowej   należy w szczególności:

1)             sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;

2)             prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;

3)             prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)             wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,

b)             zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,

c)              przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)             zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)             analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;

5)             prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)                           nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;

7)             prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych. Kasa może być w finansach tylko wtedy gdy jest więcej niż jedna osoba.

§ 13. Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

1)             administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)             opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)             prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;

4)             dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń   i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)             zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie miasta i powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6)             prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;

7)             prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8)             likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9)             sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;

 

10)         prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;

11)         systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12)         realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

13)         ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

w zakresie spraw technicznych:

14)         inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

15)         prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

16)         obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;

17)         prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,   smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

18)         prowadzenie warsztatu obsługowo – naprawczego sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych.

19)         nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

20)         organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

21)         wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

§ 14. Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy   w szczególności:

 

1)             organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)             dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)             wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)             wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5)             wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodnego i chemicznego         w jrg nr 1 oraz ekologicznego w jrg nr 2.

6)             przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

7)             współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

8)             rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9)             realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

10)         prowadzenie doskonalenia zawodowego;

11)         udział w aktualizacji:

a)      stanu gotowości operacyjnej,

b)      procedur ratowniczych,

c)       dokumentacji operacyjnej;

12)     udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

ROZDZIAŁ V

 

Wzory pieczęci i stempli

§ 15 . Komenda miejska używa:

1)             urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej   w Płocku”;

2)             urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   w Płocku ”;

3)             pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   w Płocku ”;

4)             stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

  w Płocku

  woj. mazowieckie

 

5)               innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych            przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 16. 1 . Schemat struktury organizacyjnej komendy miejskiej określa rysunek nr 1.

          2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej określa tabela nr 1.

§ 17. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby określa regulamin pracy i służby komendy miejskiej PSP wydany na podstawie art. 104 § 1 kodeksu pracy, w oparciu o zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wróbel Jarosław
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-03 08:36:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Wróbel Jarosław
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-03 08:39:24
  • Liczba odsłon: 1103
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610444]

przewiń do góry