Odbiory obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną .


POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: Wydział

Kontrolno-Rozpoznawczy KM PSP w Płocku, ul. Wyszogrodzka 1a, numery pokoi

19 lub 20,

numery telefonów: (0-24) 366 - 78 - 30, (0-24) 366 – 78 - 18

 

Podania można składać bezpośrednio do Komendy Miejskiej PSP w Płocku

(sekretariat I piętro – pokój nr 13), faksem (024 366 78 37) lub przesyłką

pocztową .


Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi

zmianami), jest zobowiązany zawiadomić organy:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego

użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności

wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w terminie 14 dnia od

złożenia zawiadomienia. Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w terminie 14 dni

od dnia otrzymania zawiadomienia , traktuje się (zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy) jako

nie zgłoszenie sprzeciwu i uwag.


Komenda Miejska PSP w Płocku w terminie 14 dni od daty otrzymania

zawiadomienia, po uzgodnieniu z inwestorem terminu ( w formie Upoważnienia do

kontroli), przeprowadza czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony

przeciwpożarowej i zajmuje stanowisko w formie pisemnej, stwierdzając zgodność

lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno - budowlaną.

Ocena poprawności wykonania projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w

oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz.

U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z późniejszymi zmianami ) i akty wykonawcze do niej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek (przykładowy

wzór zamieszczono poniżej) użytkownika lub inwestora obiektu w związku z

zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy - inwestora,
 • adres do korespondencji i telefon kontaktowy inwestora,
 • adres, przeznaczenie, powierzchnia wewnętrzna i wysokość obieranego  obiektu.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy

obiektu budowlanego lub wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

inwestor jest zobowiązany przedstawić :

 • oryginał dziennika budowy ,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami ,
 • protokóły badań i sprawdzeń (pomiary instalacji elektrycznej na oporność izolacji i oporności uziemień instalacji odgromowej) .


Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

 1. sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 2. sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,
 3. sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności - inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, potwierdzające zakładane własności użytkowe wyrobów,( na każdym dokumencie kierownik musi zawrzeć wpis o użyciu na obiekcie lub wbudowaniu w obiekt z podaniem ilości sztuk ) 
 4. sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami – inwestor musi zapewnić kopię tego oświadczenia , które będzie stanowić załącznik do protokółu z odbioru ,
 5. sprawdzenie w Dzienniku Budowy czy dokonano zapisu o zakończeniu budowy ,
 6. sprawdzenie protokółu z pomiarów oporność izolacji przewodów instalacji elektrycznej ,
 7. sprawdzenie protokółu z pomiaru oporności uziemienia instalacji odgromowej i aparatów (jeśli jest wykonana)
 8. sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową, inwestor powinien przedstawić protokóły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo, w tym m.in.:
 • instalacji oświetlenia awaryjnego (protokół z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego oraz zadziałania oświetlenia awaryjnego),
 • przeciwpożarowego wyłącznika prądu (protokół z próby zadziałania )
 • stałych urządzeń gaśniczych,
 • sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, ( protokół z wydajności )
 • instalacji sygnalizacji alarmowej,
 • instalacji monitoringu pożarowego,
 • instalacji i urządzeń oddymiających.
 • instalacji odgromowej – ( z pomiarów oporności uziemień) ,
 • instalacji elektrycznej (z pomiarów oporności izolacji przewodów),
 • instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w

nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób

właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z

obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne

przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normach.

Kontrolujący sprawdza działanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w

szczególności systemów decydujących o bezpieczeństwie ludzi, np. zażąda :

 • wzbudzenia czujki pożarowej i sprawdza, czy zadziałały przewidziane w projekcie zabezpieczenia, a sygnał alarmu pożarowego dotarł do właściwego miejsca ,
 • odłączenia przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zasilania budynku (strefy pożarowej) i sprawdzi, czy działają wszystkie systemy i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru ( np. lampy oświetlenia awaryjnego )
 • przeprowadzenia próby sprawności instalacji gaśniczych, urządzeń oddymiających, dźwigu pożarowego, drzwi i bram przeciwpożarowych i dymoszczelnych, itp.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

 • dróg pożarowych,
 • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności i oznakowania miejsc jego lokalizacji,
 • kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,
 • oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • sprawności oświetlenia awaryjnego,
 • oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokóle stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku odnośnie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym .
 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szrajber Rafał
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-03 11:41:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Szrajber Rafał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-11 12:26:08
 • Liczba odsłon: 1117
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610442]

przewiń do góry